ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 91.140.60                                                                                                                    Březen 2005

Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická
dávkovací zařízení s hliníkovými anodami -
Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

ČSN
EN 14095

75 5202

 

Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic treatment systems with aluminium anodes - Requirements
for performance, safety and testing

Appareils de conditionnement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Installations électrolytiques avec anodes en aluminium -
Exigences de performances, de sécurité et d'essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebäuden - Elektrolytische Dosierungsanlagen
mit Aluminiumanoden - Anforderungen an Ausführung und Sicherheit, Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14905:2003. Evropská norma EN 14905:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14905:2003. The European Standard EN 14905:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14095 (75 5202) z července 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71375
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14095:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14095 (75 5202) z července 2004 převzala EN 14095:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení

EN 602 zavedena v ČSN EN 602 (42 4492) Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Chemické složení polotovarů určených k výrobě předmětů pro styk s potravinami

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 12499 zavedena v ČSN EN 12499 (03 8357) Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení

prEN 12897 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude zavedena příslušná EN

EN 55011 zavedena v ČSN EN 55011 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření (CISPR 11:1997 modifikovaná)

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 60335-1:2001, modifikovaná)

ISO 7858-1 zavedena v ČSN ISO 7858-1 (25 7809) Měření průtoku vody v uzavřených potrubích - Kombinovaná měřidla pro studenou pitnou vodu - Část 1: Specifikace

ISO 7858-2 zavedena v ČSN ISO 7858-2 (25 7809) Měření průtoku vody v uzavřených potrubích - Kombinovaná měřidla pro studenou pitnou vodu - Část 2: Požadavky na instalaci

Souvisící ČSN

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 27888 (75 7344) Jakost vod - Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

ČSN EN ISO 9963-1 (75 7371) Jakost vod - Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) - Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody

Citované předpisy

Směrnice Rady 98/83/EC z 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Council Directive 98/83/EC of 3rd November 1998 relating to the quality of water intended for human consumption)

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a k obrázku A.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14095
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 91.140.60

Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení
s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic treatment systems
with aluminium anodes - Requirements for performance, safety and testing

 

Appareils de conditionnement d'eau à l'intérieur
des bâtiments - Installations électrolytiques avec
anodes en aluminium - Exigences
de performances, de sécurité et d'essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser
innerhalb von Gebäuden - Elektrolytische
Dosierungsanlagen mit Aluminiumanoden -
Anforderungen an Ausführung und Sicherheit,
Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14095:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky na zařízení......................................................................................................................................................... 7

5          Provozní požadavky............................................................................................................................................................. 8

6          Zkoušení provozuschopnosti............................................................................................................................................ 9

7          Technická dokumentace a označování......................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Příloha A je informativní

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA1);

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro systémy elektrolytického dávkování pro úpravu vody určené k lidské spotřebě v budovách (vnitřních vodovodech) a založené na anodickém rozpouštění hliníku (působením stejnosměrného proudu). Stanoví konstrukční (ne však rozměrové) a provozní požadavky. Popisuje příslušné postupy ke zkoušení výkonnosti a bezpečnosti. Týká se pouze těch zařízení k úpravě pitné vody, která jsou trvale připojena k elektrické síti.-- Vynechaný text --