ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 67.250                                                                                                                        Březen 2005

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě -
Vliv migrace -
Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné
výrobky nekovové a bez obsahu cementu

ČSN
EN 12873-1

75 7333

 

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration -
Part 1: Test method for non-metallic and non-cementitious factory made products

Influence sur ľeau des matériaux en contact avec ľeau destinée à la consommation humaine - Influence de la migration -
Partie 1: Méthode ďessai des matériaux de fabrication industrielle, excepté les matériaux métalliques et ceux à base de ciment

Einfluss von Bedarfsgegenständen auf Trinkwasser - Einfluss infolge der Migration -
Teil 1: Prüfverfahren für nichtmetallische und nicht zementgebundene fabrikmäßig hergestellte Produkte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12873-1:2003. Evropská norma EN 12873-1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12873-1:2003. The European Standard EN 12873-1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12873-1 (75 5464) z července 2004.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71240
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 7393-2 zavedena v ČSN ISO 7393-2 (75 7419) Jakost vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

 Souvisící ČSN

ČSN P ENV ISO 13530 (75 7015) Jakost vod - Pokyny pro řízení jakosti rozboru vod

Souvisící technické předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12873-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 67.250

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace -
Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové
a bez obsahu cementu

Influence of materials on water intended for human consumption -
Influence due to migration -
Part 1: Test method for non-metallic and non-cementitious factory made products

 

Influence sur ľeau des matériaux en contact
avec ľeau destinée à la consommation humaine -
Influence de la migration -
Partie 1: Méthode ďessai des matériaux de
fabrication industrielle, excepté les matériaux
métalliques et ceux à base de ciment

Einfluss von Bedarfsgegenständen auf
Trinkwasser - Einfluss infolge der Migration -
Teil 1: Prüfverfahren für nichtmetallische und nicht
zementgebundene fabrikmäßig hergestellte
Produkte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12873-1:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod.. ................................................................................................................................................................................................ 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Princip metody..................................................................................................................................................................... 8

5          Činidla................................................................................................................................................................................... 8

6          Zařízení.................................................................................................................................................................................. 9

7          Zkušební vzorky a zkušební tělesa.................................................................................................................................. 9

8          Zkušební tělesa - příprava před zkouškou................................................................................................................... 11

9          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 12

10      Výpočetní zpracování výsledků zkoušky......................................................................................................................... 13

11        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 14

Příloha A (informativní)    Zařízení k proplachování trubek s jmenovitou světlostí větší než DN 80............................... 16

Příloha B (informativní) Další postupy ke zkoušení nehomogenních výrobků a trubek
s jmenovitou světlostí větší než DN 80.......................................................................................................................... 19

Příloha C (informativní) Příklady harmonogramu časově rozšířených zkoušek a analýzy migračních vod................... 23

Příloha D (informativní) Provozní zkoušky s použitím standardního přídavku (pozitivní kontroly)................................... 24

Příloha E (informativní) Vývojové diagramy pro postup migračních zkoušek při teplotě studené vody
a při zvýšené teplotě.......................................................................................................................................................... 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této normě je nutno nejpozději do května 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2004.

Účelem zpracování této normy bylo zavést postup stanovení migrace látek z výrobků nekovových a bez obsahu cementu, které jsou při používání v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě.

Informativní příloha A popisuje alternativní uspořádání k proplachování trubek se jmenovitou světlostí větší než DN 80.

Informativní příloha B popisuje další postupy ke zkoušení nehomogenních výrobků a trubek se jmenovitou světlostí větší než DN 80.

Informativní příloha C popisuje harmonogram přípravy a odběru migračních vod.

Informativní příloha D popisuje provozní zkoušky s použitím standardních přídavků (pozitivní kontrola).

Informativní příloha E popisuje schematicky postup migračních zkoušek ve formě vývojových diagramů.

Tato část normy je prvou částí řady norem pojednávajících o vlivu migrace z materiálu na vodu určenou k lidské spotřebě. Tento soubor norem sestává z následujících části:

      Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu;

      Část 2: Zkušební metoda pro materiály nekovové a bez obsahu cementu používané na místě;

      Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty;

      Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům materiálu na jakost vody určené k lidské spotřebě se stanovuje, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy se ponechávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma předepisuje postup  stanovení migrace látek z průmyslově vyráběných nebo hromadně užívaných  výrobků nekovových a neobsahujících cement, používaných ve styku s vodou určenou k lidské spotřebě.

Tato norma platí pro výrobky sloužící k transportu a přechovávání vody určené k lidské spotřebě, i surové vody používané k výrobě vody určené k lidské spotřebě, za různých podmínek. Stanoví postup extrakce látek z hotových výrobků do vody.-- Vynechaný text --