ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45                                                                                                                                   Duben 2003

Jakost vod - Stanovení
extrahovatelných látek
gravimetrickou metodou (ELGR)

ČSN 75 7508

 

Water quality - Determination of extractable matters by gravimetric method

Qualité de l’eau - Dosage des matières extractables par méthode gravimétrique

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von extrahierbaren Stoffen mittels gravimetrischer Methode

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66961
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

1.1    Oblast použití........................................................................................................................................................................... 4

1.2    Rušivé vlivy............................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 4

4       Podstata zkoušky.................................................................................................................................................................... 4

5       Chemikálie.............................................................................................................................................................................. 4

6       Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................... 5

7       Odběr a úprava vzorků........................................................................................................................................................... 6

8       Postup zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

8.1    Slepé stanovení...................................................................................................................................................................... 6

8.2    Extrakce.................................................................................................................................................................................... 6

8.3    Vysušení extraktu.................................................................................................................................................................... 6

8.4    Odstranění extrakčního činidla a sušení........................................................................................................................... 6

8.5    Zjišťování výtěžnosti............................................................................................................................................................... 7

9       Výpočet..................................................................................................................................................................................... 7

10     Vyjadřování výsledků.............................................................................................................................................................. 7

11     Shodnost ................................................................................................................................................................................. 7

12     Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Údaje o správnosti a shodnosti......................................................................................................... 9


Strana 3

Předmluva

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., Praha, IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová;

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, IČO 020711, Ing. Pavla Martinková

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení extrahovatelných látek ve vodě gravimetrickou metodou (ELGR).

1.1 Oblast použití

Metoda je vhodná pro všechny druhy vod. Při zpracování 1 litru zkoušeného vzorku umožňuje stanovení ELGR v koncentracích nad 5 mg/l.

1.2 Rušivé vlivy

Povrchově aktivní látky ruší při extrakci.-- Vynechaný text --