ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45                                                                                                                                   Duben 2003

Jakost vod - Stanovení radionuklidů -
Všeobecná ustanovení

ČSN 75 7600

 

Water quality - Determination of radionuclides - General data

Qualité de l’eau - Détermination des radionucléides - Reglements générales

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Radionuklide - Allgemeine Bestimmungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 7600 z 1988-12-05.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66958
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 4

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 4

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 5

4    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 6

5    Odběr a úprava vzorků.............................................................................................................................................................. 6

6    Meze významnosti a meze detekce........................................................................................................................................ 7

7    Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................... 10

8    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 10

9    Ochrana zdraví při práci.......................................................................................................................................................... 10


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla uvedena do souladu s platnými normami pro odběr vzorků (zejména s ČSN EN 25667-1 a 2 a ČSN EN ISO 5667-3) a pro veličiny a jednotky používané v radiologických normách. Byly aktualizovány odkazy na citované a souvisící normy a na souvisící předpisy. Bylo změněno vyjadřování výsledků pod mezí detekce.

Souvisící normy

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 7614 Jakost vod - Stanovení uranu

ČSN 75 7622 Jakost vod - Stanovení radia 226

TNV 75 7623 Jakost vod - Stanovení radia 226 bez srážecího postupu

ČSN 75 7624 Jakost vod - Stanovení radonu 222

ČSN ISO 10703 (75 7630) Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů spektrometrií záření gama s vysokým rozlišením

ČSN ISO 9698 (75 7635) Jakost vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Souvisící předpisy

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

Vypracování normy

Zpracovatel:  Hydroprojekt CZ a.s., Praha, IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

                   Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, IČO 020711,
                   Ing. Eduard Hanslík, CSc., Ing. Barbora Sedlářová

                   Státní ústav radiační ochrany, Praha, IČO 63108089, Ing. Jaroslav Vlček

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma určuje všeobecná ustanovení platná pro běžná stanovení celkových objemových aktivit, objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a koncentrací radioaktivních prvků ve vodách, hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů v pevných látkách a biomase v hydrosféře.-- Vynechaný text --