ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                              Červenec 2003

Odvádění a čištění odpadních vod
s obsahem ropných látek


ČSN 75 6551

 

 

Discharge and treatment of wastewater with content of petroleum matters

Evacuation et traitment des eaux usées contenat des matières en pétrole

Ableitung und Reinigung der Abwässer mit Inhalt der Mineralöle

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 75 6551 z února 1995.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66732
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Odvádění odpadních vod................................................................................................................................................... 8

6          Navrhování technologie čištění........................................................................................................................................ 9

7          Technologické postupy čištění......................................................................................................................................... 9

7.1       Mechanické čištění odpadních vod.................................................................................................................................. 9

7.2       Dočištění odpadních vod................................................................................................................................................. 11

8          Požadavky na čisticí zařízení............................................................................................................................................ 11

8.1       Zařízení mechanického čištění odpadních vod........................................................................................................... 11

8.2       Zařízení k dočištění odpadních vod................................................................................................................................ 11

9          Odpadové hospodářství................................................................................................................................................... 12

9.1       Zahušťování kalů............................................................................................................................................................... 12

9.2       Odvodňování kalů.............................................................................................................................................................. 12

9.3       Zneškodňování kalů.......................................................................................................................................................... 13

9.4       Využití separovaných ropných látek................................................................................................................................ 13

10        Provozování čisticího zařízení.......................................................................................................................................... 13

11        Bezpečnost a hygiena práce........................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Navrhování usazovacích prostorů podle EN 858-2:2003............................................................ 15


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě norma nově uplatňuje poznatky z procesu čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a především uvádí předchozí normu do souladu s novou převzatou normou ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.

Souvisící ČSN

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 34 3100 Elektrotechnické předpisy ČSN - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty

ČSN 65 0512 Vzorkování kapalin

ČSN 65 0322 Koncentračné medze výbušnosti. Horľavé plyny a páry

ČSN ISO 1998-1 (65 6000) Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty

ČSN ISO 1998-2 (65 6000) Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky

ČSN 65 6005 Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

ČSN EN ISO 3838 (65 6010) Ropa a kapalné nebo tuhé výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

ČSN EN ISO 3675 (65 6011) Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

ČSN EN ISO 12185 (65 6012) Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice

ČSN EN 228 (65 6505) Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 976-1 (69 8976) Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných hmot - Základní ustanovení

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství - Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vody

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže (v revizi)

ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné požadavky

ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků

ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN 25667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

ČSN ISO 5667-10(75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN 75 7300 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení


Strana 4

ČSN 75 7301 Jakost vod - Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení složení
a vlastností vod

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - Všeobecné požadavky

ČSN 83 0905 Ochrana vody před znečištěním ze skládek - Společná ustanovení

ČSN 83 0916 Ochrana vody před ropnými látkami - Doprava ropných látek potrubím

ČSN 83 2003 Pracovní ochrana - Pracovní procesy - Obecné bezpečnostní požadavky

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu

Souvisící TNV

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory (v návrhu)

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

Souvisící předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 8/1975 pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (Věstník MLVH ČSR částka 8/1975)

Technické doporučení II-C-130 „Způsob zpracování provozního řádu čistírny odpadních vod“ (vydal Hydroprojekt CZ a.s. v r. 2003)

POZNÁMKA Publikace Doporučené pomůcky a technická doporučení jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČO 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí pro odvádění odkanalizovaných vod s obsahem ropných látek všeobecně a pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, přítomných ve formě volně vzplývatelné, dispergované a/nebo usaditelné1). Norma platí pro odlučování ropných látek z odpadních vod gravitací a/nebo shlukováním souběžně s ČSN EN 858-1 a pro dočišťování filtrací, sorpcí a flotací.

Norma platí v přiměřeném rozsahu i pro zabezpečení dešťových stok odvádějících vody s rizikem kontaminace ropnými látkami.

Norma neplatí pro čištění odpadních vod z těžby a rafinerií ropy a odpadních vod s obsahem stabilizovaných emulzí.-- Vynechaný text --