ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                                  Květen 2003

Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760

 

Drainage systems inside buildings

Réseaux d´évacuation á l´intérieur des bâtiments

Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6760 z června 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66014
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

4.1       Systém jednotné a oddílné soustavy.............................................................................................................................. 7

4.2       Kondenzáty........................................................................................................................................................................... 8

4.3       Požadavky na jakost a množství odpadních vod........................................................................................................... 8

5          Funkční požadavky.............................................................................................................................................................. 8

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.2       Systémy vnitřní kanalizace................................................................................................................................................. 9

6          Zásady navrhování.............................................................................................................................................................. 9

6.1       Zápachové uzávěrky............................................................................................................................................................ 9

6.2       Přivzdušňovací ventily......................................................................................................................................................... 9

6.3       Průměr potrubí..................................................................................................................................................................... 9

6.4       Výpočet průtoku splaškových odpadních vod................................................................................................................ 9

6.4.1    Výpočtové odtoky................................................................................................................................................................. 9

6.4.2    Součinitel odtoku (K)......................................................................................................................................................... 10

6.5       Připojovací potrubí............................................................................................................................................................. 10

6.5.1    Dimenzování....................................................................................................................................................................... 10

6.5.2    Doplňkové zásady pro dimenzování.............................................................................................................................. 10

6.5.3    Mezní hodnoty pro použití................................................................................................................................................. 11

6.5.4    Technické požadavky........................................................................................................................................................ 12

6.5.5    Přivzdušňovací ventily pro připojovací potrubí.............................................................................................................. 12

6.6       Splašková odpadní potrubí.............................................................................................................................................. 12

6.6.1    Dimenzování....................................................................................................................................................................... 12

6.6.2    Doplňkové zásady pro dimenzování.............................................................................................................................. 13

6.6.3    Technické požadavky........................................................................................................................................................ 13

6.6.4    Přivzdušňovací ventily pro odpadní potrubí................................................................................................................... 14

6.7       Větrací potrubí.................................................................................................................................................................... 14

6.7.1    Dimenzování....................................................................................................................................................................... 14

6.7.2    Doplňkové zásady pro dimenzování.............................................................................................................................. 14

6.7.3    Technické požadavky........................................................................................................................................................ 15

6.8       Odvádění dešťových vod.................................................................................................................................................. 15

6.8.1    Výpočet odtoku dešťových vod........................................................................................................................................ 16

6.8.2    Dešťové odpadní potrubí................................................................................................................................................. 16

6.9       Svodná potrubí oddílné a jednotné soustavy............................................................................................................... 17

6.9.1    Dimenzování....................................................................................................................................................................... 17

6.9.2    Doplňkové zásady pro dimenzování.............................................................................................................................. 18

6.9.3    Technické požadavky........................................................................................................................................................ 18


Strana 3

           Strana

7          Ochrana proti zpětnému vzdutí........................................................................................................................................ 20

8          Čerpací stanice odpadních vod...................................................................................................................................... 20

9          Napojení drenáží............................................................................................................................................................... 20

10        Odvodnění technologických zařízení.............................................................................................................................. 20

11        Příslušenství kanalizace.................................................................................................................................................. 21

11.1     Podlahové vpusti............................................................................................................................................................... 21

11.2     Drobné objekty a zařízení na vnitřní kanalizaci............................................................................................................. 21

11.3     Šachty.................................................................................................................................................................................. 21

11.4     Lapáky tuku......................................................................................................................................................................... 22

12        Instalace potrubí vnitřní kanalizace................................................................................................................................ 22

13        Zařizovací předměty.......................................................................................................................................................... 22

14        Zkoušení vnitřní kanalizace............................................................................................................................................. 23

14.1     Technická prohlídka.......................................................................................................................................................... 23

14.2     Zkouška vodotěsnosti...................................................................................................................................................... 23

14.3     Zkouška plynotěsnosti..................................................................................................................................................... 24

15        Pokyny pro provoz, údržbu a používání vnitřní kanalizace.......................................................................................... 24

Příloha A (informativní) Protokol o prohlídce vnitřní kanalizace............................................................................................ 24

Příloha B (informativní) Protokol o zkoušce vodotěsnosti vnitřní kanalizace...................................................................... 26

Příloha C (informativní) Protokol o zkoušce plynotěsnosti vnitřní kanalizace..................................................................... 27


Strana 4

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě je tato ČSN 75 6760 dána do souladu s evropskými normami převzatými do soustavy ČSN, a to s ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760). Zároveň tato ČSN 75 6760 vyvolala potřebu upřesnit překlady některých termínů v těchto převzatých evropských normách (viz Změna Z1 ČSN 12056-1 až 5). Kromě kanalizace uvnitř budov platí norma také pro kanalizaci vně budov, pokud je tato kanalizace v majetku vlastníka nemovitosti. Norma stanoví nový způsob dimenzování potrubí a provádění zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční zásady, zkoušení, označování

ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky

ČSN EN 1253-2 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti

ČSN EN 1253-4 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Víčka a vtokové mřížky

ČSN EN 274 (13 7202) Zdravotně technické armatury. Odpadové armatury pro umyvadla, bidety a koupací vany - Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 411 (13 7203) Zdravotně technické armatury. Odpadové armatury pro výlevky - Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 329 (13 7204) Zdravotně technické armatury. Odpadové armatury pro vany sprchových koutů - Všeobecné technické požadavky

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné

ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Souvisící předpisy

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Obdobné mezinárodní normy

DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen fűr Gebäude und Grundstűcke - Teil 100: Zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056

(Odvodňovací zařízení pro budovy a pozemky - Část 100: Doplňková ustanovení k DIN EN 752 a DIN EN 12056)

Vypracování normy

Zpracovatel: Žabička TZB spol. s r.o., IČ 25558455, Ing. Zdeněk Žabička

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz gravitačních systémů vnitřní kanalizace v souladu s ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760). Kromě kanalizace uvnitř budov platí norma také pro úseky kanalizace vně budov od vyústění z budovy až po poslední spojení svodných potrubí nebo hlavní vstupní šachtu, kde začíná kanalizační přípojka (viz obrázky 1, 2, 3), popř. žumpu nebo vodní recipient.-- Vynechaný text --