ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030                                                                                                                                     Červen 2002

Všeobecné požadavky na stavební
dílce pro opravy a renovace
venkovních stok a kanalizačních
přípojek

ČSN
EN 13380

75 6304

 

General requirements for components used for renovation and repair of drain and sewer systems outside buildings

Prescriptions générales pour les composants utilisés pour la rénovation et la réparation des branchements et des
réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments

Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Renovierung und Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen auberhalb
von Gebäuden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13380:2001. Evropská norma EN 13380:2001 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13380:2001. The European Standard
EN 13380:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64147
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 752-1 zavedena v ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

EN 752-5 zavedena v ČSN EN 752-5 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace

EN 45011 zavedena v ČSN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

EN 45012 zavedena v ČSN EN 45012 (01 5257) Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

prEN 13566-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Souvisící literatura

Technické doporučení „Sanace stok a kanalizačních přípojek“.

POZNÁMKA Technická doporučení jsou dostupná v HYDROPROJEKTU CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 6.9, 8.6.1, příloze A, příloze B a bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČO 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13380

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.030

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace stok
a kanalizačních přípojek

General requirements for components used for renovation and repair of drain
and sewer systems outside buildings

 

Prescriptions générales pour les composants

utilisés pour la rénovation et la réparation des

branchements et des réseaux d’assainissement

à l’extérieur des bâtiments

Allgemeine Anforderungen an Bauteile
für Renovierung und Reparatur von

Abwasserleitungen und -kanälen auberhalb
von Gebäuden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-23.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13380:2001 E
 množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 7

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 7

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 8

3.1          Vnější průměr OD............................................................................................................................................................ 8

3.2          Řízení výroby (u výrobce)................................................................................................................................................. 8

3.3          Poddajná trouba............................................................................................................................................................... 8

3.4          Gravitační systém............................................................................................................................................................. 8

3.5          Výplňová injektáž.............................................................................................................................................................. 8

3.6          Vnitřní průměr ID.............................................................................................................................................................. 8

3.7          Spoj stavebních dílců; potrubní spoj............................................................................................................................ 8

3.8          Jmenovitá světlost DN.................................................................................................................................................... 8

3.9          Dřík trouby.......................................................................................................................................................................... 8

3.10        Zkušební zatížení.............................................................................................................................................................. 8

3.11        Systém řízení jakosti........................................................................................................................................................ 8

3.12        Sanace............................................................................................................................................................................... 8

3.13        Renovace........................................................................................................................................................................... 8

3.14        Oprava................................................................................................................................................................................ 8

3.15        Tuhá trouba....................................................................................................................................................................... 8

3.16        Tuhost................................................................................................................................................................................ 8

3.17        Polotuhá trouba................................................................................................................................................................ 9

3.18        Zkušební těleso; zkušební vzorek................................................................................................................................. 9

3.19        Povrchové vody................................................................................................................................................................. 9

3.20        Mezní napětí...................................................................................................................................................................... 9

4             Metody provádění............................................................................................................................................................. 9

5             Stupně výrobku „M“ a „I“................................................................................................................................................... 9

6             Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 9

6.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

6.2          Rozměry............................................................................................................................................................................. 9

6.3          Geometrie stavebních dílců.......................................................................................................................................... 10

6.4          Drsnost stěn a jakost.................................................................................................................................................... 10

6.5          Vodotěsnost.................................................................................................................................................................... 10

6.6          Teplotní odolnost............................................................................................................................................................ 10

6.7          Odolnost proti korozi...................................................................................................................................................... 10

6.8          Odolnost proti obrusu.................................................................................................................................................... 10

6.9          Únosnost a tuhost.......................................................................................................................................................... 10

6.10        Tvarová stabilita.............................................................................................................................................................. 11

6.11        Dlouhodobé chování...................................................................................................................................................... 11

6.12        Trvanlivost........................................................................................................................................................................ 11

6.13        Těsnění............................................................................................................................................................................ 11

6.14        Vhodnost k aplikaci........................................................................................................................................................ 11


Strana 5

           Strana

7             Zkušební tělesa (vzorky)................................................................................................................................................ 12

8             Obecné zkušební metody............................................................................................................................................. 12

8.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

8.2          Měření průtoku a tlouštěk stěn..................................................................................................................................... 12

8.3          Měření odchylky od geometrie stavebních dílců....................................................................................................... 12

8.4          Zkušební metody drsnosti stěn a jakosti................................................................................................................... 12

8.5          Zkouška vodotěsnosti................................................................................................................................................... 12

8.6          Zkoušky únosnosti a tuhosti........................................................................................................................................ 13

8.7          Zkouška vhodnosti k zabudování stavebních dílců.................................................................................................. 13

9             Řízení jakosti................................................................................................................................................................... 14

10           Označování...................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Příklady sanačních metod................................................................................................................. 15

Příloha B (informativní) Příklady stavebních dílců a materiálů používaných pro opravy a renovace měnících
či neměnících své vlastnosti při přechodu ze stupně „M“ do stupně „I“............................................................... 16

Příloha C (informativní) Příklady ověřování požadavků pro příslušné metody oprav a renovací
(stupeň „M“ a/nebo stupeň „I“)..................................................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 2001.

Tato evropská norma slouží jako podklad pro vypracování nebo přepracování norem výrobků pro stavební dílce a materiály používané pro opravy a renovace stok a kanalizačních přípojek (viz kapitola 1 „Předmět normy“).

Přílohy A, B a C jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Tato evropská norma byla odvozena z EN 476 při maximální možné míře využití jejího korespondujícího textu.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje všeobecné požadavky a zkušební metody pro:

      stavební dílce, např. trouby, tvarovky, vstupní a revizní šachty, včetně jejich případných spojů;

      materiály, např. malty a chemikálie;

používané pro opravy a renovace stok a kanalizačních přípojek.

Stoky a kanalizační přípojky jsou obvykle ukládány do země a provozovány jako gravitační kanalizační systémy, přičemž příležitostně se připouští tlak maximálně 40 kPa.

Norma slouží jako všeobecný podklad pro vypracování nebo revizi norem výrobků, avšak nelze ji použít k oceňování výrobků. Není-li k dispozici norma výrobků, může být použito této normy jako podkladu k vypracování technických podmínek pro výrobky.

Norma obsahuje požadavky na označování, kontrolu jakosti a certifikaci.

Tato evropská norma se vztahuje na stavební dílce používané k tomu, aby uspokojivým způsobem odváděly:

      splaškové odpadní vody;

      dešťové a povrchové vody;

      ostatní odpadní vody (např. průmyslové), pokud nepoškozují stavební dílce.

Tuto normu lze použít pro stavební dílce kruhového i jiného profilu.

Tato norma platí obdobně pro stavební prefabrikáty, a pokud je to proveditelné, i pro stavební dílce vyrobené na stavbě.-- Vynechaný text --