ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.20                                                                                                                                     Únor 2002

Jakost vod - Stanovení bakterií
rodu Legionella

ČSN
ISO 11731

75 7881

 

Water quality - Detection and enumeration of Legionella

Qualité de ľeau - Recherche et dénombrement des Legionella

Wasserbeschaffenheit - Der Nachweis und die Bestimmung der Anzahl von Legionellen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11731:1998. Mezinárodní norma ISO 11731:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 11731:1998. The International Standard ISO 11731:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63953
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051)  Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 1 a 4 a k článkům 3.1, 6.2.1.2, 6.2.3.1, 8.1 a 9.1.2 až 9.1.4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella                                           ISO 11731
                                                                                                                                    První vydání
                                                                                                                                    1998-05-01

ICS 07.100.20

Deskriptory: water, quality, water pollution, tests, water tests, microbiological analysis, detection,
counting, microorganisms, bacteria count methods

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 11731 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 147, Jakost vod, subkomisí SC 4, Mikrobiologické metody.

Přílohy A, B, C a D této normy jsou pouze informativní.


Strana 4

Obsah

            Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Bezpečnostní opatření....................................................................................................................................................... 5

5          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 5

6          Kultivační média, činidla a sérologické přípravky......................................................................................................... 6

7          Přístroje a pomůcky.......................................................................................................................................................... 10

8          Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 11

9          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 11

10        Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 15

11        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 15

Příloha A (informativní) Seškrabování bakterií z membránových filtrů................................................................................. 16

Příloha B (informativní) Potvrzení kolonií na BCYE - Cys médiu........................................................................................... 17

Příloha C (informativní) Nepřímá imunofluorescenční zkouška pro identifikaci L. pneumophila.................................. 18

Příloha D (informativní) Literatura............................................................................................................................................... 20


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma popisuje kultivační metodu pro izolaci organismů rodu Legionella a jejich kvantitativní stanovení ve vzorcích z prostředí.

Tato metoda je použitelná pro všechny druhy vzorků z prostředí včetně pitných*), průmyslových a přírodních vod a přidružené materiály, jako jsou sedimenty, náplavy a nárosty.-- Vynechaný text --