ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 91.140.60                                                                                                                     Duben 2002

Ochrana proti znečištění pitné vody
ve vnitřních vodovodech a všeobecné
požadavky na zařízení na ochranu
proti znečištění zpětným průtokem

ČSN
EN 1717

75 5462

 

Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow

Protection contre la pollution de ľeau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour

Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1717:2000. Evropská norma EN 1717:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1717:2000. The European Standard EN 1717:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63947
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 806 (soubor) dosud nezaveden, po schválení návrhů těchto norem budou vydány příslušné EN

Souvisící ČSN

ČSN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací

ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí

ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0070 Kreslení potrubí ve schématech a dispozičních výkresech

ČSN 13 0071 Značení potrubí na výkresech podle protékajících látek

ČSN 13 0073 Číselné značení látek protékajících potrubím

ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

ČSN 73 6510 Názvosloví a značky ve vodním hospodářství. Všeobecné pojmy

ČSN 73 6655 Výpočty vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2000 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah četnosti její kontroly

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k bodu 1 úvodu doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s. Praha, IČO 4527 4576, Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1717
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 91.140.60

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Protection against pollution of potable water in water installations and general
requirements of devices to prevent pollution by backflow

 

Protection contre la pollution de ľeau potable
dans les réseaux intérieurs et exigences générales

des dispositifs de protection contre la pollution
par retour

Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen
in Trinkwasser-Installationen und allgemeine

Anforderungen an Sicherungseinrichtungen
zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen

durch Rückfließen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-01-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli                                   Ref. č. EN 1717:2000 E
prostředky jsou v celém světě vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. . 6

4          Znečištění pitné vody: všeobecné podmínky................................................................................................................. 8

4.1       Zpětný průtok znečištěné vody.......................................................................................................................................... 8

4.2       Propojení.............................................................................................................................................................................. 8

4.3       Vnější vlivy............................................................................................................................................................................. 8

4.4       Materiály................................................................................................................................................................................ 8

4.5       Stagnace............................................................................................................................................................................... 9

4.6       Škody způsobené nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou................................................................................... 9

5          Metoda analýzy rizik v místě odběru a volba ochranných opatření............................................................................. 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Stanovení tříd tekutin, které jsou nebo by mohly být ve styku s pitnou vodou.......................................................... 9

5.3       Stanovení charakteristik zařízení.................................................................................................................................... 10

5.4       Oddělení jednoduchou nebo dvojitou stěnou.............................................................................................................. 10

5.5       Přerušení tlaku volným výtokem..................................................................................................................................... 10

5.6       Matice zařízení.................................................................................................................................................................... 11

5.7       Ochrana jednotky............................................................................................................................................................... 11

5.8       Matice ochranných jednotek odpovídajících třídám tekutin....................................................................................... 12

6          Zabezpečení místa připojení pro zařízení při odběru vody pro domácí použití...................................................... 14

6.1       Výběr ochranných jednotek vhodných pro použití........................................................................................................ 14

6.2       Umístění ochranných jednotek....................................................................................................................................... 14

7          Zabezpečení místa připojení pro zvláštní zařízení pro jiné než domácí použití..................................................... 14

8          Zabezpečení v místě připojení na veřejnou rozvodnou síť pitné vody..................................................................... 14

9          Přerušení tlaku volným výtokem..................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Seznam odkazů ochranných jednotek............................................................................................... 16

Příloha B (informativní) Průvodní tabulka pro stanovení třídy tekutiny vyžadující ochranu............................................... 47

Příloha C (informativní) Shrnutí metody analýzy....................................................................................................................... 48

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 48


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Zásobování vodou“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A této evropské normy je normativní, přílohy B a C jsou informativní.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobků, uvedených v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1.    tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání těchto výrobků v zemi, která je členem EU nebo ESVO*);

2.    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy, týkající se použití a/nebo vlastností těchto výrobků, zůstanou v platnosti.

1 Předmět normy

Tato norma pojednává o prostředcích, které se používají na ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a o všeobecných požadavcích na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Ustanovení o hygienické ochraně, uvedená v této normě, platí pro všechny normy pro zařízení napojená na vnitřní rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Tato norma stanoví minimální požadavky na normy výrobků pro ochranná zařízení.

Normy výrobků se používají ke stanovení technických požadavků na výrobek. Pokud norma výrobku neexistuje, použije se pro stanovení technických podmínek pro vývoj nových výrobků tato norma jako referenční.-- Vynechaný text --