ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                   Duben 2002

Čistírny odpadních vod -
Část 11: Všeobecné návrhové údaje

ČSN
EN 12255-11

75 6403

 

Wastewater treatment plants - Part 11: General data required

Stations d’épuration - Partie 11: Informations générales exigées

Kläranlagen - Teil 11: Erforderliche allgemeine Angaben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12255-11:2001. Evropská norma EN 12255-11:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12255-11:2001. The European Standard EN 12255-11:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63571
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1085:1997 zavedena v ČSN EN 1085:1998 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

prEN 12255-1:1996 nezavedena, nahrazena prEN 12255-11:2001, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

Souvisící TNV

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

POZNÁMKA Odvětvové normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ Praha a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.3.4 a 5.5 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČO 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12255-11
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje

Wastewater treatment plants - Part 11: General data required

 

Stations d’épuration - Partie 11:

Informations générales exigées

Kläranlagen - Teil 11: Erforderliche allgemeine

Angaben

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-02-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                            Ref. č. EN 12255-11:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva.............................................................................................................................................................................. .......... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Rozhodnutí objednatele........................................................................................................................................................ 7

5       Základní návrhové údaje....................................................................................................................................................... 7

5.1    Údaje o zatížení a průtocích.................................................................................................................................................. 7

5.2    Údaje o jakosti odtoku z čistírny, požadavcích na odstraňování kalu a ostatních produktů čištění
odpadních vod......................................................................................................................................................................... 9

5.3    Údaje o staveništi................................................................................................................................................................... 9

5.4    Další požadované údaje...................................................................................................................................................... 10

5.5    Údaje pro časový harmonogram....................................................................................................................................... 11

5.6    Údaje o uvedení do provozu a ověřování záručních hodnot (garanční zkoušky)....................................................... 11

5.7    Údaje o provozníchnákladech............................................................................................................................................ 11

6       Podklady, které mají být poskytovány vyššímu dodavateli "na klíč" nebo projektantovi........................................... 12

6.1    Úplnost podkladů................................................................................................................................................................. 12

6.2    Projektové varianty................................................................................................................................................................ 12

6.3    Navrhované řešení............................................................................................................................................................... 12

6.4    Náklady................................................................................................................................................................................... 12

Bibliografie................................................................................................................................................................................... ... 15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2001.

Norma je jedenáctou částí, vypracovanou pracovními skupinami CEN/TC 165/WG 42 a WG 43, vztahující se na všeobecné požadavky a procesy čištění pro čistírny odpadních vod pro více než 50 EO (ekvivalentních obyvatel).

Norma sestává z následujících částí:

Část 1:    Všeobecné stavební zásady

Část 3:    Předčištění

Část 4:    Primární čištění

Část 5:    Čištění odpadních vod v biologických nádržích

Část 6:    Aktivace

Část 7:    Biofilmové reaktory

Část 8:    Kalové hospodářství

Část 9:    Kontrola pachů a odvětrání

Část 10:  Zásady bezpečnosti

Část 11:  Všeobecné návrhové údaje

Část 12:  Automatizovaný systém řízení1)

Část 13:  Čištění odpadních vod chemickým srážením

Část 14:  Dezinfekce1)

Část 15:  Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

Část 16:  Filtrace odpadních vod1)

POZNÁMKA Požadavky na čerpací stanice v čistírnách odpadních vod a jejich přítoky, které se původně předpokládaly jako Část 2: „Čerpací stanice pro čistírny odpadních vod “, jsou uvedeny v EN 752-6 „Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice“.

EN 12255-1, EN 12255-3 až EN 12255-8, EN 12255-10 a EN 12255-11 byly zavedeny společně jako soubor evropských norem (Rezoluce BT 152/1998). Datum zrušení (dow) všech národních norem, které jsou s nimi v rozporu, je nejpozději do 2001-12-31. Do té doby platí souběžně stávající národní normy a již vydané evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    V přípravě.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování, projektování, nabídkovou soutěž, plnění záruk, výstavbu, uvádění do provozu a zkoušení čistíren odpadních vod nebo jejich části.

Rozdíly v čištění odpadních vod v jednotlivých evropských zemích vedly k vývoji různých systémů čištění. Tato norma poskytuje základní informace o těchto systémech, neuvádí však všechny podrobnosti každého systému.

Další podrobnější informace navazující na informace uvedené v této normě lze získat v bibliografii uvedené v závěru normy.-- Vynechaný text --