ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                              Červenec 2002

Čerpací stanice odpadních vod
na vnitřní kanalizaci - Konstrukční
zásady a zkoušení -
Část 3: Čerpací stanice odpadních
vod s fekáliemi s omezeným použitím

ČSN
EN 12050-3

75 6762

 

Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains - Principes de construction et d’essai - Partie 3: Stations de relevage à application limitée pour effluents contenant des matières fécales

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Bau- und Prüfgrundsätze - Teil 3: Fäkalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12050-3:2000. Evropská norma EN 12050-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12050-3:2000. The European Standard EN 12050-3:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63013
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 33 zavedena v ČSN EN 33 (72 4844) Záchodové mísy stojící na podlaze, s pevně připojenou splachovací nádrží - Připojovací rozměry

EN 37 zavedena v ČSN EN 37 (72 4848) Záchodové mísy stojící na podlaze, s volným přítokem vody - Připojovací rozměry

EN 1085 zavedena v ČSN EN 1085 ( 75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

EN 12050-4 zavedena v ČSN EN 12050-4 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

EN 12056-1 zavedena v ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

EN 12056-4 zavedena v ČSN EN 12056-4 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

EN 12639:2000 zavedena v ČSN EN 12639 (11 0040) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ISO 9906 zavedena v ČSN EN ISO 9906 (11 0030) Hydraulická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1 a 2

Souvisící ČSN

ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace (v revizi)

ČSN EN 1070 (83 300) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k definici 4.2, k článku Z.2.1, Z.2.2 a Z.3.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČO 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12050-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.80

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady
a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
s omezeným použitím

Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and
testing - Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited
applications

 

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments

et terrains - Principes de construction et d’essai -

Partie 3: Stations de relevage à application limitée

pour effluents contenant des matières fécales

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und

Grundstücksentwässerung - Bau- und

Prüfgrundsätze - Teil 3: Fäkalienhebeanlagen zur

begrenzten Verwendung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12050-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5          Konstrukční zásady............................................................................................................................................................. 7

6          Materiály................................................................................................................................................................................ 9

7          Zkušební dokumentace a zkušební vzorky..................................................................................................................... 9

8          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 9

9          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

10        Označování......................................................................................................................................................................... 12

11        Instalace, provoz a údržba............................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Hladina hluku......................................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Doporučované materiály.................................................................................................................... 14

Příloha C (informativní) Hodnocení shody nezávislou třetí stranou (hodnocení třetí stranou)........................................ 15

Příloha Z (informativní) Návaznost na směrnici EU o stavebních výrobcích (89/106)...................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato část je třetí z celkové řady čtyř částí normy EN 12050 s těmito názvy:

Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím

Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENu Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (direktivy) Evropské unie.

Návaznost na směrnice EU je uvedena v informativní příloze Z, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Norma má normativní přílohu A a informativní přílohy B, C a Z


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy platí pro čerpací stanice na vnitřní kanalizaci pro odpadní vody s fekáliemi s omezeným použitím. Stanovuje způsoby odkanalizování jednotlivých záchodových mís podle EN 33 nebo EN 37, přímo napojených na čerpací stanici, a umístěných pod úrovní možného zpětného vzdutí. Čerpací stanice s omezeným použitím se používají, pokud je okruh uživatelů malý a je mu k dispozici další záchodová mísa nad úrovní možného zpětného vzdutí, přičemž se nesmí současně napojit více než jedno umyvadlo, jedna sprcha a jeden bidet, při dodržení podmínek zkoušení podle kapitoly 8, pokud jsou instalovány podle EN 12056-1, a za předpokladu, že již nejsou napojeny žádné další zařizovací předměty, ať už přímo nebo nepřímo. Kromě toho omezené použití znamená, že čerpací stanice je umístěna do stejného prostoru jako napojená záchodová mísa a ostatní napojené zařizovací předměty1).Tato část normy stanovuje všeobecné požadavky, konstrukční zásady a zkoušení, jakož i údaje o materiálech a hodnocení shody. Konstrukční zásady a zkoušení zpětných klapek pro čerpací stanice odpadních vod s omezeným použitím jsou uvedeny v EN 12050-4.-- Vynechaný text --