ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                              Červenec 2002

Čerpací stanice odpadních vod
na vnitřní kanalizaci -
Konstrukční zásady a zkoušení -
Část 4: Zpětná armatura pro odpadní
vody s fekáliemi i bez fekálií

ČSN
EN 12050-4

75 6762

 

Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments et terrains - Principes de construction et d’essai - Partie 4: Dispositif anti-retour pour eaux résiduaires contenant des matières fécales et exemptes de matières fécales

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Bau- und Prüfgrundsätze - Teil 4: Rückflussverhinderer für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12050-4:2000. Evropská norma EN 12050-4:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12050-4:2000. The European Standard EN 12050-4:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62825
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1085 zavedena v ČSN EN 1085 ( 75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

EN 12050-1:2001 zavedena v ČSN EN 12050-1 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

EN 12050-2:2000 zavedena v ČSN EN 12050-2 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

EN 12050-3:2000 zavedena v ČSN EN 12050-3 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím

EN 12639:2000 zavedena v ČSN EN 12639 (11 0040) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

Souvisící ČSN

ČSN 75 6601 Strojně - technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné požadavky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku Z.2.1, Z.2.2 a Z.3.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČO 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12050-4

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.80

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci -
Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura
pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

 

Stations de relevage d’effluents pour les bâtiments

et terrains - Principes de construction et d’essai -

Partie 4: Dispositif anti-retour pour eaux résiduaires

contenant des matières fécales et exemptes de

matières fécales

Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und

Grundstücksentwässerung - Bau- und

Prüfgrundsätze - Teil 4: Rückflussverhinderer für

fäkalienhaltiges Abwasser

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12050-4:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

5          Konstrukční zásady............................................................................................................................................................. 6

6          Materiály................................................................................................................................................................................ 7

7          Zkušební dokumentace a zkušební vzorky..................................................................................................................... 7

8          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 7

9          Hodnocení shody................................................................................................................................................................ 8

10        Označování........................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní) Hladina hluku......................................................................................................................................... 10

Příloha B (informativní) Doporučované materiály.................................................................................................................... 11

Příloha C (informativní) Hodnocení shody nezávislou třetí stranou (hodnocení třetí stranou)........................................ 12

Příloha Z (informativní) Návaznost na směrnici EU o stavebních výrobcích (89/106)...................................................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato část evropské normy pro čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci budov jakož i přilehlých vnějších ploch byla vypracována pracovní skupinou WG 21 „Vnitřní kanalizace“ technické komise CEN/TC 165 „Kanalizace“.

Tato část je čtvrtá z celkové řady čtyř částí normy EN 12050 s těmito názvy:

Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím

Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice Evropské unie.

Návaznost na směrnice EU je uvedena v informativní příloze Z, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Norma má normativní přílohu A a informativní přílohy B, C a Z


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy platí pro zpětné armatury čerpacích stanic na vnitřní kanalizaci pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií. Stanovuje všeobecné požadavky, konstrukční zásady a zkoušení, jakož i údaje o materiálech a hodnocení shody.-- Vynechaný text --