ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.20                                                                                                                                       Září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení

veškerých látek a obsahu vody

ČSN
EN 12880

75 8006

 

Characterization of sludges - Determination of dry residue and water content

Caractérisation des boues - Détermination de la teneur en matiere seche et de la teneur en eau

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12880:2000. Evropská norma EN 12880:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12880:2000. The European Standard EN 12880:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62573
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma ČSN 83 0550-3 se týkala kromě stanovení veškerých látek v kalu, tj. koncentrace sušiny (a tím i obsahu vody - to nebylo v předchozí normě explicitně uvedeno) také stanovení ztráty žíháním, resp. zbytku po žíhání (nyní ČSN EN 12879). To není obsahem této normy. V těch částech postupu, kde na sebe uvedená stanovení navazují, odkazuje tato norma na ČSN EN 12879  Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním.

Podstata zkoušky je u této i předchozí normy stejná, postup se liší jen v podrobnostech.

Citované normy

EN 12879 zavedena v ČSN EN 12879 (75 8005)  Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství - Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje vysvětlivky k textu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., IČO 4527 4576, Ing. Lenka Fremrová, Ing. Tomáš Hrubý

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12880
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.20

Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody

Characterization of sludges - Determination of dry residue and water content

 

Caractérisation des boues - Détermination de la teneur en matiere seche et de la teneur en eau

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12880:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 308 „Charakterizace kalů“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Přílohy A a B jsou informativní.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Rušivé vlivy........................................................................................................................................................................... 6

6          Bezpečnostní opatření....................................................................................................................................................... 7

7          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 7

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

9          Vyjadřování výsledků........................................................................................................................................................... 8

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní)  Údaje o shodnosti z mezilaboratorního porovnávání zkoušek.................................................... 9

Příloha B (informativní)  Literatura............................................................................................................................................. 10

Příloha NA (informativní)  Vysvětlivky k textu převzaté normy................................................................................................. 11


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje postup stanovení veškerých látek (koncentrace sušiny) a obsahu vody v kalech a kalových produktech.

Metoda je použitelná pro tekuté, pastovité a tuhé kaly.-- Vynechaný text --