ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.20                                                                                                                                       Září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení
ztráty žíháním

ČSN
EN 12879

75 8005

 

Characterization of sludges - Determination of the loss on ignition of dry mass

Caractérisation des boues - Détermination de la perte au feu de la matière sèche

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12879:2000. Evropská norma EN 12879:2000 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12879:2000. The European Standard EN 12879:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 83 0550-3 z 1978-04-17.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62319
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma ČSN 83 0550-3 se týkala kromě stanovení ztráty žíháním, resp. zbytku po žíhání, také stanovení celkové sušiny kalu (veškerých látek). To není obsahem této normy, která v části postupu týkající se sušiny odkazuje na normu EN 12880.

Podstata zkoušky je u této i předchozí normy stejná, postup se liší jen v podrobnostech.

Citované normy

EN 12880 zavedena v ČSN EN 12880 (75 8006) Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství - Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Tomáš Hrubý, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12879

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.20

Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním

Characterization of sludges - Determination of the loss on ignition
of dry mass

 

Caractérisation des boues - Détermination de la perte au feu de la matière sèche

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                  Ref. č. EN 12879:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 308 „Charakterizace kalů“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A je informativní.


Strana 5

Obsah

Strana

1...... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2...... Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3...... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4...... Podstata zkoušky.................................................................................................................................................................... 6

5...... Rušivé vlivy............................................................................................................................................................................... 6

6...... Bezpečnostní opatření........................................................................................................................................................... 7

7...... Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................... 7

8...... Postup zkoušky....................................................................................................................................................................... 7

9...... Vyjadřování výsledků.............................................................................................................................................................. 8

10.... Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Údaje o shodnosti z mezilaboratorního porovnávání zkoušek..................................................... 9


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje postup stanovení ztráty žíháním sušiny kalů a kalových produktů při 550 °C po stanovení koncentrace sušiny podle EN 12880.

POZNÁMKA Je třeba brát v úvahu, že za podmínek stanovení se anorganické látky nebo produkty jejich rozkladu (např. H2O, CO2, SO2, O2) uvolňují nebo jsou absorbovány a některé anorganické látky těkají.-- Vynechaný text --