ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.93; 93.160                                                                                                                        Červen 2001

Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0102

 

Terminology in Hydromechanics

Terminologie en hydromécanique

Terminologie in Hydromechanik

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN 01 1320 z června 2001 nahrazuje ČSN 01 1320 z 1978-07-31.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61483
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

 Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Obecné pojmy......................................................................................................................................................................... 4

4       Fyzikální vlastnosti kapalin................................................................................................................................................... 6

5       Hydrostatika............................................................................................................................................................................. 6

6       Kinematika tekutin.................................................................................................................................................................. 8

7       Potenciální proudění.............................................................................................................................................................. 9

8       Dynamika tekutin.................................................................................................................................................................. 10

9       Stěnový efekt.......................................................................................................................................................................... 12

10     Potrubí..................................................................................................................................................................................... 12

11     Pohyb vody v korytech........................................................................................................................................................... 13

12     Výtok otvorem, přepady, plnění nádob.............................................................................................................................. 16

13     Vodní skok, podjezí............................................................................................................................................................... 18

14     Pohyb podzemní vody.......................................................................................................................................................... 20

15     Tuhé částice v kapalině, splaveniny.................................................................................................................................. 20

Příloha A (informativní) Abecední rejstřík termínů................................................................................................................... 23


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma obsahuje nové a oproti předchozí normě aktualizované termíny v hydromechanice se zaměřením na odvětví vodního hospodářství, včetně jejich cizojazyčných ekvivalentů v angličtině, francouzštině a němčině.

Definice jednotlivých termínů jsou formulovány tak, aby měly obecnou platnost v celém odvětví.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-3 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 3: Mechanika

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství - Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6512 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Vodní toky

ČSN 73 6516 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Přehrady

ČSN 73 6532 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrogeologie

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Jezy

ČSN 75 0128 Vodní hospodářství - Názvosloví využití vodní energie

ČSN 75 0129 Vodní hospodářství - Názvosloví vodních cest

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství - Názvosloví hydromeliorací

ČSN 75 0145 Meliorace - Terminologie v hydropedologii

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství - Názvosloví vodárenství

ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s. Praha, IČO 4527 4576, Ing. Jaroslav Hrbek, DrSc., Ing. Jaroslav Pasler

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma určuje termíny a jejich definice v hydromechanice. Vedle základních termínů obsahuje termíny používané v odvětví vodního hospodářství.-- Vynechaný text --