ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                                  Červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy -
Část 4: Čerpací stanice odpadních vod -
Navrhování a výpočet

ČSN
EN 12056-  4

75 6760

 

Gravity drainage systems inside buildings - Part 4: Wastewater lifting plants - Layout and calculation

Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtimens - Partie 4 : Stations de relevage d efffluents - Conception
et calculs

Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 4 : Abwasserhebeanlagen - Planung und Bernessung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12056-4:2000. Evropská norma EN 12056-4:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12056-4:2000. The European Standard EN 12056-4:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61411
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1085 zavedena v ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

prEN 12050-1:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12050-2:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12050-3:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12050-4:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12056-1 zavedena v ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

EN 12056-2 zavedena v ČSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

EN 12056-3 zavedena v ČSN EN 12056-3 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

EN 12056-5 zavedena v ČSN EN 12056-5 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

EN 752-6 zavedena v ČSN EN 752-6 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice

Souvisící ČSN

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 6: Revize - Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k definici 3.1.1, kapitole 7 a článku 5.5 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12056-  4

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.80

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy -
Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

Gravity drainage systems inside building -
Part 4: Wastewater lifting plants - Layout and calculation

 

Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur
des bâtimens -
Partie 4: Stations de relevage d’effluents -
Conception et calculs

Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb
von Gebäuden -
Teil 4: Abwasserhebeanlagen - Planung
und Bemessung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-10-27.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                            Ref. č. EN 12056-4:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny, definice, značky a jednotky................................................................................................................................ 6

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3.2       Značky a jednotky................................................................................................................................................................ 7

4          Ochrana proti zpětnému vzdutí......................................................................................................................................... 8

5          Instalace............................................................................................................................................................................... 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Potrubí................................................................................................................................................................................. 10

5.3       Větrání.................................................................................................................................................................................. 11

5.4       Svodná potrubí................................................................................................................................................................... 12

5.5       Elektrická zařízení.............................................................................................................................................................. 12

6          Dimenzování čerpacích stanic odpadních vod............................................................................................................ 12

6.1       Stanovení čerpaného průtoku QP................................................................................................................................... 12

6.2       Stanovení dopravní výšky HP............................................................................................................................................ 12

6.3       Stanovení provozního objemu V..................................................................................................................................... 16

7          Uvedení do provozu........................................................................................................................................................... 18

8          Kontrola, obsluha a údržba............................................................................................................................................. 18

8.1       Kontrola............................................................................................................................................................................... 18

8.2       Obsluha a údržba.............................................................................................................................................................. 18

8.3       Smlouva o obsluze a údržbě........................................................................................................................................... 19

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2001.

Tato část je čtvrtá z řady částí normy vztahující se na funkční požadavky gravitačních systémů vnitřní kanalizace. Normu tvoří následujících pět částí: Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy:

Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje navrhování, požadavky pro obsluhu a údržbu čerpacích stanic odpadních vod s fekáliemi nebo bez nich a pro dešťové vody v rámci vnitřní kanalizace, jakož i jejich napojení na připojovací a svodná potrubí. Platí také pro čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi při omezeném použití.-- Vynechaný text --