ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                     Únor 2001

Malé čistírny odpadních vod
do 50 ekvivalentních obyvatel -
Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN
EN 12566-1

75 6404

 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE - Partie 1: Fosses septique préfabriquées

Kleinkläranlagen für bis zu 50 Einwohnerwerte (EW) -Teil1: Werkmäbig hergestellte Faulgruben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12566-1:2000. Evropská norma EN 12566-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12566-1:2000. The European Standard EN 12566-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60211
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

Souvisící ČSN

ČSN ISO 6107-7 (75 0175) Jakost vod. Slovník. Část 7

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12566-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Leden 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel -
Část 1: Prefabrikované septiky

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -
Part 1: Prefabricated septic tanks

 

Petites installations de traitement
des eaux usées jusqu‘à 50 PTE -
Partie 1: Fosses septiques préfabriquées

Kleinkläranlagen für bis
zu 50 Einwohnerwerte (EW) -
Teil 1: Werkmä
big hergestellte Faulgruben

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-11-25.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12566-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Třídění....................................................................................................................................................................................... 6

5       Základní technické podmínky............................................................................................................................................... 6

5.1    Rozměry................................................................................................................................................................................... 6

5.2    Stavební provedení................................................................................................................................................................. 7

5.3    Vodotěsnost............................................................................................................................................................................ 8

5.4    Jmenovitá velikost.................................................................................................................................................................. 8

5.5    Hydraulická účinnost............................................................................................................................................................. 8

5.6    Navrhování............................................................................................................................................................................... 9

5.7    Přístupnost.............................................................................................................................................................................. 9

5.8    Trvanlivost................................................................................................................................................................................ 9

6       Značení..................................................................................................................................................................................... 9

7       Řízení jakosti........................................................................................................................................................................... 9

7.1    Hodnocení shody .................................................................................................................................................................. 9

7.2    Řízení výroby v závodu.......................................................................................................................................................... 10

8       Pokyny pro výstavbu.............................................................................................................................................................. 10

9       Pokyny pro obsluhu a údržbu............................................................................................................................................. 10

Příloha A (normativní) Zkouška vodotěsnosti a jmenovité velikosti..................................................................................... 11

Příloha B (normativní) Zkouška hydraulické účinnosti........................................................................................................... 14

Příloha C (informativní) Pokyny pro provádění.......................................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2000.

Tato evropská norma byla vypracována s mandátem uděleným CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Evropské unie.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k čištění splaškových (domovních) odpadních vod do 5O EO (viz kapitola 1).

Tato norma sestává z pěti částí:

Část 1: Prefabrikované septiky,

POZNÁMKA Stanovuje požadavky a zkušební metody pro prefabrikované septiky jako celky. Nestanovuje požadavky na čištění odpadních vod nebo na stavební konstrukci.

Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod,

POZNÁMKA Stanovuje požadavky a zkušební metody pro posouzení balených čistíren určených k čištění splaškových odpadních vod na předem stanované normové hodnoty.

Následující části jsou v přípravné fázi:

Část 2: Zemní filtry,

POZNÁMKA Doporučuje na místě zřizované zařízení pro vsakování odpadních vod do podloží. Nestanovuje požadavky na čištění odpadních vod.

Část 4: Septiky montované z prefabrikovaných dílců na místě - prováděcí předpisy,

Část 5: Filtrační systémy (včetně pískových filtrů).


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část normy stanovuje požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 EO. Norma stanovuje požadavky na průměry trub, zatížení, vodotěsnost, značení a řízení jakosti.

Norma neplatí pro následující septiky:

1)  Septiky, které jsou zatěžovány výhradně šedou vodou1);

2)  Septiky vybudované na místě.-- Vynechaný text --