ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30; 23.040.01; 93.030                                                                                                       Červenec 2000

Všeobecné požadavky na stavební dílce pneumaticky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek

ČSN
EN 1293

75 6303

 

General requirements for components used in pneumatically pressurized discharge pipes, drains and sewers

Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement et d’assainissement sous pression pneumatique

Allgemeine Anforderungen an Bauteile von pneumatisch betriebenen Abwasserdruckleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1293:1999. Evropská norma EN 1293:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1293:1999. The European Standard EN 1293:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58639
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryže

prEN 681-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 805:1996 nezavedena, vydána jako EN 805:2000, dosud nezavedena

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 (01 0322) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu

EN 45011 zavedena v ČSN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

EN 45012 zavedena v ČSN EN 45012 (01 5257) Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1293

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30; 23.040.01

Všeobecné požadavky na stavební dílce pneumaticky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek

General requirements for components used in pneumatically pressurized discharge pipes, drains and sewers

Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement et d’assainissement sous pression pneumatique

Allgemeine Anforderungen an Bauteile von pneumatisch betriebenen Abwasserdruckleitungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998 -12-16.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                         Ref. č. EN 1293:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 7

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 8

4             Funkční a rozměrové požadavky.................................................................................................................................... 9

4.1          Rozměry trub a tvarovek.................................................................................................................................................. 9

4.1.1       Jmenovité světlosti.......................................................................................................................................................... 9

4.1.2       Vnitřní průměry a mezní odchylky.................................................................................................................................. 9

4.2          Geometrie trub.................................................................................................................................................................. 9

4.3          Geometrie tvarovek........................................................................................................................................................ 10

4.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 10

4.3.2       Oblouky............................................................................................................................................................................. 10

4.3.3       Odbočky............................................................................................................................................................................ 10

4.4          Drsnost stěn.................................................................................................................................................................... 10

4.5          Jakost............................................................................................................................................................................... 10

4.6          Podélná pevnost v ohybu.............................................................................................................................................. 11

4.7          Spoje................................................................................................................................................................................. 11

4.8          Odolnost proti korozi...................................................................................................................................................... 11

4.9          Odolnost proti obrusu.................................................................................................................................................... 11

4.10        Úpravy na stavbě............................................................................................................................................................ 11

4.11        Povlaky a výstelky............................................................................................................................................................ 11

4.12        Dlouhodobé chování...................................................................................................................................................... 11

4.13        Trvanlivost........................................................................................................................................................................ 11

4.14        Těsnění............................................................................................................................................................................ 11

4.15        Odolnost proti účinkům zatížení................................................................................................................................... 11

4.16        Tlakové třídy pro potrubí, tvarovky a trubní spoje...................................................................................................... 12

4.17        Vzduchotěsnost a vodotěsnost.................................................................................................................................... 12

4.17.1    Těsnění trubních spojů................................................................................................................................................. 12

4.17.2    Tuhé spoje....................................................................................................................................................................... 12

4.17.3    Nastavitelné spoje......................................................................................................................................................... 12

4.17.4    Flexibilní spoje................................................................................................................................................................ 13

4.18        Trubní spoje přenášející některé síly......................................................................................................................... 13

4.19        Teplota.............................................................................................................................................................................. 13

4.20        Tvarová stabilita.............................................................................................................................................................. 13

5             Zkušební metody............................................................................................................................................................ 13

5.1          Měření průměru a tloušťky stěny................................................................................................................................. 13

5.1.1       Střední vnitřní průměr dříku.......................................................................................................................................... 13

5.1.2       Střední vnější průměr dříku.......................................................................................................................................... 13

5.1.3       Tloušťka stěny dříku...................................................................................................................................................... 14

5.2          Měření odchylky dříku od přímky.................................................................................................................................. 14

5.3          Měření pravoúhlosti konců (čel) dříku......................................................................................................................... 14


Strana 5

Strana

5.4          Zkouška meze podélné pevnosti v ohybu trub.......................................................................................................... 14

5.5          Zkouška únosnosti tuhých trub.................................................................................................................................... 14

5.6          Zkouška tuhosti poddajných trub................................................................................................................................ 14

5.7          Tlakové zkoušky.............................................................................................................................................................. 15

5.7.1       Zkouška trub.................................................................................................................................................................... 15

5.7.2       Zkouška spojů................................................................................................................................................................ 15

5.7.3       Zkouška spojů přenášejících některé síly................................................................................................................. 15

5.8          Zkouška tvarovek............................................................................................................................................................ 15

6             Řízení jakosti................................................................................................................................................................... 15

7             Značení............................................................................................................................................................................. 15

Příloha A  (informativní) Náčrty příkladů systému pneumaticky provozovaných tlakových stok
a kanalizačních přípojek............................................................................................................................................ 16


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do října 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do října 1999.

Tato evropská norma byla vypracována s mandátem, který CENu udělila Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky Směrnic Evropské unie.

Tato evropská norma slouží jako podklad pro vypracování nebo přepracování výrobkových norem pro pneumaticky provozované tlakové stoky a kanalizační přípojky (viz kapitola 1 „Předmět normy“).

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na stavební dílce, které jsou určeny pro pneumaticky provozované tlakové stoky a kanalizační přípojky.

Norma slouží jako všeobecný podklad pro vypracování nebo revizi norem výrobku, avšak nelze ji použít k oceňování výrobků. Některá ustanovení mohou být při návrhu harmonizovaných evropských norem modifikována.

Není-li norma výrobků, může být použito této normy jako podkladu k vypracování technických podmínek pro výrobky.

Za stavební dílce jsou považovány trouby, tvarovky a trubní spoje.

Tato norma obsahuje požadavky na označování, kontrolu jakosti a certifikaci.

Tato norma se vztahuje na stavební dílce používané k tomu, aby uspokojivým způsobem odváděly:

      splaškové odpadní vody;

      dešťové a povrchové vody;

      ostatní odpadní vody (např. průmyslové), pokud nepoškozují stavební dílce.

Tato norma platí obdobně pro stavební prefabrikáty, a pokud je to proveditelné, i pro stavební dílce vyrobené na stavbě.-- Vynechaný text --