ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                              Červenec 2000

Vnitřní kanalizace -
Podtlakové systémy

ČSN
EN 12109

75 6761

 

Vecuum drainage systems inside building

Réseau d’évacuation sous vide à l’intérieur des bâtimens

Unterdruckentwässerungssysteme innerhalb von Gebäuden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12109:1999. Evropská norma EN 12109:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12109:1999. The European Standard EN 12109:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58636
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1085 zavedena v ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

prEN 1717 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12056-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 60204 zavedena v ČSN EN 60204 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů

IEC 355-2-84 dosud nezavedena

EN ISO 8402 zavedena v ČSN EN ISO 8402 (01 0300) Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 (01 0322) Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu

EN 286-1 zavedena v ČSN EN 286-1 (69 5286) Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

ČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12109

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.80                                                                                                                                       

Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

Vacuum drainage systems inside building

Réseau d’évacuation sous vide à l’intérieur des bâtimens

Unterdruckentwässerungssysteme innerhalb von Gebäuden

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-03-03.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                      Ref. č. EN 12109:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Popis systému .................................................................................................................................................................. 10

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Bezpečnost a hygiena...................................................................................................................................................... 11

5.3       Pohotovost.......................................................................................................................................................................... 11

5.4       Spolehlivost ....................................................................................................................................................................... 12

5.5       Snadná obsluha a údržba .............................................................................................................................................. 12

5.6       Kontrola hluku a pachu ................................................................................................................................................... 12

5.7       Spotřeba energie .............................................................................................................................................................. 12

5.8       Požární bezpečnost .......................................................................................................................................................... 12

6          Funkční požadavky ........................................................................................................................................................... 13

6.1       Odtok splaškových odpadních vod ................................................................................................................................ 13

6.2       Podtlak na koncích větví .................................................................................................................................................. 13

6.3       Doba k obnovení podtlaku .............................................................................................................................................. 13

6.4       Automatické dosažení provozního stavu ...................................................................................................................... 13

7          Požadavky na projekt ....................................................................................................................................................... 13

7.1       Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 13

7.2       Statické tlakové ztráty ....................................................................................................................................................... 13

7.3       Průtok splaškových odpadních vod ............................................................................................................................... 14

7.4       Dynamické tlakové ztráty ................................................................................................................................................. 14

7.5       Doba k obnovení podtlaku .............................................................................................................................................. 14

7.6       Řízení systému ................................................................................................................................................................. 14

7.7       Kontrola systému ............................................................................................................................................................. 15

8          Požadavky na instalaci .................................................................................................................................................... 15

9          Přejímka ............................................................................................................................................................................. 15

9.1       Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 15

9.2       Přejímací zkoušky ............................................................................................................................................................. 15

10        Obsluha a údržba ............................................................................................................................................................. 15

11        Ověřování shody ............................................................................................................................................................... 16

11.1     Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 16

11.2     Funkční požadavky ........................................................................................................................................................... 16

11.3     Požadavky na projekt ....................................................................................................................................................... 16

11.4     Požadavky na instalaci .................................................................................................................................................... 16

12        Hodnocení všeobecné výkonnosti ................................................................................................................................ 17

13        Kontrola jakosti ................................................................................................................................................................. 17

Příloha A (normativní) Metody k ověřování shody s požadavky této normy......................................................................... 18


Strana 5

Strana

Příloha B (normativní) Zkušební metody .................................................................................................................................. 19

B.1       Zkouška těsnosti .............................................................................................................................................................. 19

B.2       Zkouška funkce systému ................................................................................................................................................ 19

Příloha C (normativní) Výpočet pravděpodobného průtoku odpadních vod........................................................................ 22

C.1       Výpočet pravděpodobnosti ............................................................................................................................................. 22

C.2       Odtok z domovních zařízovacích předmětů .................................................................................................................. 22

C.3       Volba redukčního součinitele ......................................................................................................................................... 22

C.4       Podtlakové záchody .......................................................................................................................................................... 23

Příloha D (informativní) Výrobky pro podtlakové systémy vnitřní kanalizace - Požadavky a ověřování........................... 24

D.1       Požadavky na funkci.......................................................................................................................................................... 24

D.2       Návrhové požadavky ......................................................................................................................................................... 24

D.3       Ověřování shody s požadavky ........................................................................................................................................ 27

D.4       Řízení jakosti ..................................................................................................................................................................... 27

Příloha E (informativní) Použití podtlakových systémů vnitřní kanalizace............................................................................ 28

E.1       Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 28

E.2       Navrhování systému......................................................................................................................................................... 28

E.3       Upevňování potrubí .......................................................................................................................................................... 29

Příloha F (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 31


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do října 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do října 1999.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Tato evropská norma je systémovou normou.

Podtlakový systém vnitřní kanalizace je individuálně navrhovaný systém. Pro každý systém se stanovují specifické návrhové hodnoty odpovídající danému použití a zvolenému vybavení.

Tato evropská norma obsahuje doplňující informace důležité pro objednatele, projektanty, konstruktéry, zhotovitele a provozovatele.

Norma obsahuje tři normativní a tři informativní přílohy.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na systém ( na funkci ) a základní požadavky pro návrh a provádění, včetně příslušných kontrol a zkušebních metod pro podtlakové systémy vnitřní kanalizace sloužící k odvádění splaškových (domovních) odpadních vod z bytů a občanské vybavenosti, s výjimkou dešťových a povrchových vod.

Pro případ, že jsou stanoveny požadavky na výrobky používané v podtlakových kanalizačních systémech, obsahuje příloha D (informativní) pokyny pro požadavky na jejich funkci, navrhování, zkoušení a zajišťování jakosti.

Předmětem této normy nejsou gravitační systémy vnitřní kanalizace, které odvádějí odpadní vody do podtlakového systému.-- Vynechaný text --