ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 13.060.01;13.060.50                                                                                                                     Květen 2000

Jakost vod - Pokyny pro řízení jakosti rozboru vod

ČSN P
ENV ISO 13530

75 7010

                                                                                             idt ISO/TR 13530:1997

Water quality - Guide to analytical quality control for water analysis

Qualité de ľeau - Guide de contrôle qualité analytique pour ľanalyse de ľeau

Wasserbeschaffenheit - Richtlinie zur analytischen Qualitätssicherung in der Wasseranalytik

Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV ISO 13530:1998. Evropská předběžná norma ENV 13530:1998 má status české předběžné normy.

This standard is the Czech version of the European Prestandard ENV 13530:1998. The European Prestandard ENV 13530:1998 has the status of a Czech Prestandard.

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete do 2000-08-20 Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 55 Praha 5.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58497
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Norma obsahuje národní přílohu NA, která obsahuje 4 anglické termíny a jím odpovídající české ekvivalenty.

Citované normy

ISO 5667-1:1980 zavedena v ČSN EN 25667-1:1995 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků (75 7051)

ISO 5667-2:1991 zavedena v ČSN EN 25667-2:1995 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků (75 7051)

ISO 5667-3:1994 zavedena v ČSN EN ISO 5667-3:1996 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi (75 7051)

ISO 8466-1:1990 zavedena v ČSN ISO 8466-1:1994 Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik - Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce (75 7031)

ISO 8466-2:1993 zavedena v ČSN ISO 8466-2:1996 Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně (75 7031)

ISO Guide 25:1990 nezaveden

EN 45001:1989 zavedena v ČSN EN 45001:1991 Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří (01 5253)

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství - Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (01 0216)

ČSN ISO 3534-2 Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti (01 0216)

ČSN ISO 3534-3 Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů (01 0216)

ČSN ISO 5725-1 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (01 0251)

ČSN ISO 5725-2 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-3 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-4 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-6 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi (01 0251)

ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ČSN ISO 10013 Směrnice pro vypracování příruček jakosti (01 0331)

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a.s., IČO 452 74 576, Ing. Arnošt Kult

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

 

EVROPSKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA                                                            ENV ISO 13530

EUROPEAN PRESTANDARD                                                                      Říjen1998

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM

ICS 13.060.01                                                                                                                                       

Deskriptory: water, quality, quality control, water tests.

Jakost vod - Pokyny pro řízení jakosti rozboru vod
(ISO/TR 13530:1997)

Water quality - Guide to analytical quality control for water analysis
(ISO/TR 13530:1997)

Qualité de ľeau - Guide de contrôle qualité analytique pour ľanalyse de ľeau

(ISO/TR 13530:1997)

Wasserbeschaffenheit - Richtlinie zur analytischen Qualitätssicherung in der Wasseranalytik

(ISO/TR 13530:1997)

Tato evropská předběžná norma (ENV) byla schválena CEN 1998-09-05 jako perspektivní norma k prozatímnímu použití.

Doba platnosti této ENV je omezena zpočátku na tři roky. Členové CEN budou po dvou letech požádáni o předložení svých připomínek, zejména k otázce, zda lze tuto ENV změnit na evropskou normu.

Požaduje se, aby členové CEN ohlásili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a aby tuto ENV dali neprodleně k dispozici na národní úrovni ve vhodné formě. Je přípustné ponechat národní normy, které jsou s ní v rozporu, v platnosti (souběžně s ENV) do konečného rozhodnutí o možné změně této ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní technické zprávy vypracovaný v technické komisi „ISO/TC 147 Jakost vod“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) převzal jako evropskou předběžnou normu technický výbor CEN/TC 230 „Rozbor vod“, jehož sekretariát je v DIN.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní technické zprávy ISO/TR 13530:1997 byl schválen CEN jako evropská předběžná norma bez jakýchkoliv modifikací.

 


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva........................................................................................................................................................................................ 4

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 8

3       Povaha a zdroje analytických chyb...................................................................................................................................... 8

4       Systém jakosti v rozboru vod.............................................................................................................................................. 11

5       Charakteristiky analytických systémů............................................................................................................................... 18

6       Určení požadavků na metody rozboru vod....................................................................................................................... 20

7       Volba analytického systému............................................................................................................................................... 21

8       Úvodní zkoušky ke stanovení funkčnosti analytického systému.................................................................................. 25

9       Řízení jakosti v laboratoři.................................................................................................................................................... 34

10     Řízení jakosti při odběru vzorků......................................................................................................................................... 41

11     Mezilaboratorní řízení jakosti.............................................................................................................................................. 42

12     Řízení jakosti časově náročných analytických postupů................................................................................................. 45

Příloha A     (informativní) Vyhodnocování rušivých vlivů analytických metod..................................................................... 46

Příloha B     (informativní) Výtěžnost všech forem stanovované látky................................................................................... 53

Příloha C     (informativní) Kalibrace a korekce slepým stanovením.................................................................................... 55

Příloha D     (informativní) Stabilita vzorku................................................................................................................................. 59

Příloha E     (informativní) Literatura........................................................................................................................................... 64

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 66


Strana 6

1 Předmět normy

Tato technická zpráva (typu 2) je příručkou, jejímž účelem je poskytnout podrobné a jednotné pokyny ke koordinovanému programu laboratorního a mezilaboratorního řízení jakosti cíleného k zajišťování náležité a definované přesnosti výsledků rozboru vod a přičleněných materiálů.

Tuto technickou zprávu a její přílohy lze používat při chemickém a fyzikálně chemickém rozboru přírodních vod (včetně mořské vody), odpadních vod, surové vody určené pro výrobu pitné vody, a pitné vody. Zpráva není určena pro použití při rozboru kalů a sedimentů (ačkoliv řadu jejích obecných zásad lze při takových rozborech aplikovat), popřípadě při biologickém nebo mikrobiologickém vyšetřování. O odběru vzorků, i když jde o významnou součást analýzy, se zde pojednává jen velmi stručně.

Řízení jakosti *) popisované v této technické zprávě je určeno k provádění v rámci programu zabezpečování jakosti rozboru vod. Podrobné požadavky zabezpečování jakosti při rozboru vod nejsou v této technické zprávě rozváděny.

Doporučení uváděná v této Technické zprávě se shodují s doporučeními, která jsou obsažena v zavedených dokumentech o zabezpečování jakosti (například ISO Guide 25 a EN 45001). V kapitole 4 se pojednává o systémech jakosti v rozboru vod v souvislosti s doporučeními pro řízení jakosti.

Tato technická zpráva může být aplikována na všechny analytické metody v oboru její působnosti, i když uváděná podrobná doporučení mohou vyžadovat zvláštní výklad a přizpůsobení v případech určitých druhů stanovovaných ukazatelů (například u nespecifického stanovení jako nerozpuštěných látek nebo biochemické spotřeby kyslíku). Pokud by se vyskytly rozdíly mezi doporučeními této technické zprávy a požadavky normalizované analytické metody, je třeba respektovat požadavky metody.

Podstatou této technické zprávy je zajistit dosahování výsledků náležité přesnosti dodržováním sledu kroků analytického řízení jakosti, uvedených na obrázku 1.

 

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - V originále „Analytical quality control“ tj. „analytické řízení jakosti“ - AQC.


Strana 7

 

 

Činnost

 

Účel

 

 

 

 

1.

Zřízení pracovní skupiny

 

Plánování a koordinace následné činnosti

 

 

 

 

2.

Přesné určení analytických cílů

 

Zajistit přesnou specifikaci analytických požadavků

 

 

 

 

3.

Volba analytických systémů 1)

 

Výběr metod a systémů splňujících požadovanou přesnost

 

 

 

 

4.

Zajištění jednoznačného popisu metod

 

Zajistit náležité dodržování zvolených metod

 

 

 

 

5.

Odhad laboratorní shodnosti a výtěžnosti

 

Zajistit, aby laboratoř dosáhla přiměřené shodnosti a ověřila některé zdroje systematické chyby (strannosti)

 

 

 

 

6.

Zajištění přesnosti standardních roztoků. Předběžné ověřování mezilaboratorní strannosti

 

Odstranit tento zdroj strannosti v každé laboratoři a připravit úplné a podrobnější ověřování strannosti

 

 

 

 

7.

Zavedení regulačních diagramů řízení jakosti

 

Udržovat nepřetržitou kontrolu analytické funkčnosti laboratoře

 

 

 

 

8.

Provádět mezilaboratorní porovnávací zkoušky (MPZ)

 

Zajistit dosahování přiměřeně nízké laboratorní chyby

 

 

 

 

9.

Udržování přesnosti pomocí regulačních diagramů a pravidelnou účastí v MPZ

 

Zajistit dlouhodobé řízení přesnosti a srovnatelnosti analytických výsledků-- Vynechaný text --