ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.160                                                                                                                                     Březen 2000

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními


ČSN 75 2130

 

 

Crossing and convergence of watercourse with railways, roadways and lines

Croisement et passages paralleles des cours d'eau avec des chemins de fer, des voies de communication et des conduites

Kreuzungen und Gleichläufen der Wasserläufe mit den Bahnen, Straben und Leitungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6822 z 1981-09-08.

 

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         57712
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                                                                            Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 5

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 5

4       Všeobecně............................................................................................................................................................................... 6

5       Zásady pro navrhování křížení ............................................................................................................................................. 7

5.1    Všeobecné požadavky .......................................................................................................................................................... 7

5.2    Dráhy a pozemní komunikace............................................................................................................................................. 7

5.3     Podzemní vedení .................................................................................................................................................................. 9

5.4    Nadzemní vedení ................................................................................................................................................................. 11

5.5    Kanály a jiné vodní toky........................................................................................................................................................ 13

6       Zásady pro navrhování souběhů....................................................................................................................................... 13

6.1    Všeobecné požadavky......................................................................................................................................................... 13

6.2    Dráhy a pozemní komunikace ........................................................................................................................................... 13

6.3    Podzemní a nadzemní vedení............................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Souvisící předpisy............................................................................................................................... 15

 

 

 


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována s ohledem na změny souvisících technických norem a předpisů a se zřetelem na požadavky protipovodňové ochrany.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3463     Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - stavební část

ČSN 332000-5-52   Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 4050     Předpisy pro podzemní sdělovací vedení

ČSN 34 1050     Elektrotechnické předpisy ČSN - Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 3108     Elektrotechnické předpisy ČSN - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

ČSN 38 3360     Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování

ČSN 38 6410     Plynovody s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413     Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN 65 0204     Dálkovody hořlavých kapalin

ČSN 65 0208     Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

ČSN 73 1001     Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1208     Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 1209     Vodostavebný betón

ČSN 73 1404     Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN 73 3050     Zemné práce - Všeobecná ustanovenia

ČSN 73 6005     Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006     Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

ČSN 73 6101     Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110     Projektování místních komunikací

ČSN 73 6205     Navrhování ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6206     Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

ČSN 73 6207     Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN P ENV 1992-2 (73 6208)    Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty

ČSN 73 6212     Navrhování dřevěných mostních konstrukcí

ČSN P ENV 1995-2 (73 6212)    Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

ČSN 73 6213     Navrhování zděných mostních konstrukcí

ČSN 73 6301     Projektování železničních drah

ČSN 73 6503     Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem

ČSN 75 0250     Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 2101     Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2106     Hrazení bystřin a strží

ČSN 75 2120     Kilometráž vodních toků a nádrží


Strana 4

ČSN 75 2911     Vodní značky

ČSN 75 4030     Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 75 4200     Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

ČSN 75 4210     Hydromeliorace - Odvodňovací kanály

ČSN 75 4306     Hydromeliorace - Závlahové trubní sítě

ČSN 75 4500     Protierozní ochrana zemědělské půdy

ČSN 75 5401     Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411     Vodárenství - Vodovodní přípojky

ČSN 75 5630     Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6101     Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6230     Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 83 0916     Ochrana před ropnými látkami - Doprava ropných látek potrubím

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s. Praha, IČO 45274576, Ing. Jaroslav Pasler

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro navrhování křížení a souběhů vodních toků, nádrží, jejich hrází a inundačních území s dráhami a pozemními komunikacemi, nadzemními a podzemními vedeními všeho druhu a s kanály a jinými vodními toky.

Norma platí i pro navrhování rekonstrukcí uvedených křížení a souběhů a stanoví požadavky zejména z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů na vodním toku.-- Vynechaný text --