ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                     Říjen 1999

Všeobecné požadavky na stavební
dílce stok a kanalizačních přípojek
gravitačních systémů

ČSN
EN 476

75 6301

 

General requirements for components used in discharge pipes, drains and sewers for gravity systems

Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement et d’assainissement à écoulement libre

Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und - leitungen für Schwerkraftentwässerungssysteme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 476:1997. Evropská norma EN 476:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 476:1997. The European Standard EN 476:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56555
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (01 0321)

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (01 0322)

EN 45011 zavedena v ČSN EN 45011 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků (01 5256)

EN 45012 zavedena v ČSN EN 45012 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci /registraci systémů jakosti (01 5257)

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD) (62 1433)

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování (73 0035)

ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky (75 0210)

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752-1 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice (75 6110)

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (75 6114)

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a. s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 476

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Deskriptory: sanitation, water removal, water flow, sewage, junctions, water pipelines, piping, specifications, performance evaluation, dimensions, tests, marking

Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních
přípojek gravitačních systémů

General requirements for components used in discharge pipes,
drains and sewers for gravity systems

 

Prescriptions générales pour les composants
utilisés dans les réseaux d’évacuation,
de branchement et d’assainissement
à écoulement libre

Allgemeine Anforderungen an Bauteile
für Abwasserkanäle und - leitungen
für Schwerkraftentwässerungssysteme

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-06-14.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

ã 1998 CEN

Veškerá práva pro využití v jakémkoliv množství

Ref. č. EN 476:1997 D

 

jsou vyhrazena národním členům CEN

 

 


Strana 4

 

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Definice, značky a zkratky................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecné funkční a rozměrové požadavky.................................................................................................................. 8

4.1       Rozměry trub a tvarovek..................................................................................................................................................... 8

4.1.1    Jmenovité světlosti............................................................................................................................................................. 8

4.1.2    Vnitřní průměry a mezní odchylky..................................................................................................................................... 9

4.2       Geometrie trub..................................................................................................................................................................... 9

4.3       Geometrie tvarovek............................................................................................................................................................. 9

4.3.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.3.2    Oblouky................................................................................................................................................................................ 10

4.4       Drsnost stěn....................................................................................................................................................................... 10

4.5       Jakost.................................................................................................................................................................................. 10

4.6       Podélná pevnost v ohybu................................................................................................................................................. 10

4.7       Spoje.................................................................................................................................................................................... 10

4.8       Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 10

4.9       Odolnost proti obrusu....................................................................................................................................................... 10

4.10     Úpravy na stavbě............................................................................................................................................................... 11

4.11     Povlaky a výstelky............................................................................................................................................................... 11

4.12     Dlouhodobé chování......................................................................................................................................................... 11

4.13     Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 11

4.14     Těsnění............................................................................................................................................................................... 11

5          Funkční požadavky na stavební dílce vnitřní kanalizace............................................................................................. 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Pevnost trub........................................................................................................................................................................ 11

5.3       Vodotěsnost....................................................................................................................................................................... 11

5.4       Vzduchotěsnost................................................................................................................................................................. 11

5.5       Teplota................................................................................................................................................................................. 11

5.6       Teplotní roztažnost............................................................................................................................................................ 11

6          Funkční a rozměrové požadavky na stoky a kanalizační přípojky ukládané obvykle do země............................ 12

6.1       Rozměry vstupních a revizních šachet........................................................................................................................... 12

6.1.1    Vstupní šachty s přístupem obsluhy pro čištění a kontrolu....................................................................................... 12

6.1.2    Vstupní šachty s možným přístupem pro čištění a kontrolu...................................................................................... 12

6.1.3    Revizní šachty..................................................................................................................................................................... 12

6.1.4    Stupadla.............................................................................................................................................................................. 12

6.2       Rovnost dna....................................................................................................................................................................... 12

6.3       Únosnost a tuhost............................................................................................................................................................. 12

6.4       Pevnost dílců vstupních a revizních šachet nad šachetními dny.............................................................................. 13

6.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13


Strana 5

Strana

6.4.2    Kruhové příčné profily....................................................................................................................................................... 13

6.4.3    Jiné tvary.............................................................................................................................................................................. 13

6.4.4    Přechodové dílce............................................................................................................................................................... 13

6.5       Vodotěsnost....................................................................................................................................................................... 13

6.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.5.2    Zkušební tlaky pro výrobky............................................................................................................................................... 14

6.6       Teplota................................................................................................................................................................................. 14

6.7       Tvarová stabilita................................................................................................................................................................. 14

7          Obecné zkušební metody................................................................................................................................................ 14

7.1       Měření průměrů a tlouštek stěn...................................................................................................................................... 14

7.1.1    Střední vnitřní průměry dříků............................................................................................................................................ 14

7.1.2    Střední vnější průměry dříků............................................................................................................................................ 14

7.1.3    Tloušťka stěny dříku......................................................................................................................................................... 14

7.2       Měření odchylky dříku od přímky..................................................................................................................................... 14

7.3       Měření pravoúhlosti konců (čel) dříku............................................................................................................................ 14

7.4       Zkouška meze podélné pevnosti v ohybu trub............................................................................................................. 15

8          Zkušební metody pro stavební dílce vnitřní kanalizace.............................................................................................. 15

8.1       Zkouška vodotěsnosti...................................................................................................................................................... 15

8.2       Zkouška na cyklicky zvyšovanou teplotu........................................................................................................................ 15

8.3       Zkouška vzduchotěsnosti................................................................................................................................................ 15

9          Zkušební metody pro stavební dílce venkovních stok a kanalizačních přípojek.................................................... 15

9.1       Rovnost dna....................................................................................................................................................................... 15

9.2       Zkouška únosnosti/tuhosti trub...................................................................................................................................... 16

9.2.1    Zkouška únosnosti........................................................................................................................................................... 16

9.2.2    Zkouška tuhosti................................................................................................................................................................. 16

9.3       Zkouška únosnosti/tuhosti stavebních dílců vstupních a revizních šachet............................................................ 16

9.4       Zkouška únosnosti přechodových a zákrytových desek............................................................................................. 16

9.5       Zkouška únosnosti přechodových skruží...................................................................................................................... 17

9.6       Zkoušky vodotěsnosti....................................................................................................................................................... 17

9.6.1    Zkouška trub....................................................................................................................................................................... 17

9.6.2    Zkouška trubních spojů.................................................................................................................................................... 17

9.6.3    Zkouška vstupních šachet............................................................................................................................................... 17

9.6.4    Zkouška revizních šachet................................................................................................................................................. 18

9.6.5    Zkouška tvarovek............................................................................................................................................................... 18

10        Řízení jakosti...................................................................................................................................................................... 18

11        Označování......................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma poskytuje podklad pro vypracovávání nebo revize norem výrobků pro stoky a kanalizační přípojky gravitačních systémů (viz kapitola 1 „Předmět normy“).

Stavební dílce, které vyhovují požadavkům této evropské normy a přicházejí trvale nebo občas do styku s vodou, určenou k lidské spotřebě, nemají žádný nepříznivý vliv na jakost vody. Proto tato norma není v rozporu se směrnicemi Evropského společenství (EC - Council Directives) 75/440, 79/869 a 80/778.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do ledna 1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje všeobecné požadavky na stavební dílce, jako například trouby, tvarovky a dílce šachet s příslušnými spoji, které jsou určeny pro gravitační stoky a kanalizační přípojky s nejvýše přípustným přetlakem 40 kPa.

Tato norma poskytuje všeobecný podklad pro vypracovávání nebo revize norem výrobků, avšak nemá se používat k oceňování výrobků.

Pokud norma výrobku není k dispozici, použije se této normy jako podkladu k vypracování specifikace výrobku.

Tato norma obsahuje požadavky na označování, kontrolu jakosti a certifikaci.

Tato norma zahrnuje:

-      všeobecné požadavky na všechny stavební dílce;

-      zvláštní požadavky na stavební dílce pro potrubí vnitřní kanalizace nebo odvodňovací potrubí upevněné na vnějších plochách budov;

-      zvláštní požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek.

V normách výrobků mohou být použity kombinace těchto požadavků, pokud je to vhodné, např. pro stavební dílce, které jsou uloženy v zemi, v základu stavby uvnitř budovy.

Tato evropská norma se vztahuje na stavební dílce používané k tomu, aby uspokojivým způsobem odváděly:

-      splaškové odpadní vody;

-      dešťové a povrchové vody;

-      ostatní odpadní vody (např. průmyslové), pokud nepoškozují stavební dílce.

Tato norma platí pro stavební dílce kruhového i jiného příčného profilu1).

Tato norma rovněž platí pro stavební prefabrikáty, a pokud je to proveditelné, i pro stavební dílce vyrobené na stavbě.

_______________

1)    NÁRODNÍ POZNÁKA - Jiné příčné profily jsou specifikovány v ČSN 75 6101.-- Vynechaný text --