ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                              Červenec 1999

Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod -
Všeobecné požadavky


ČSN 75 6601

 

Machinery of sewage treatment plants - General requirements

Equipement mécanique des stations d'épuration des eaux usées - Prescriptions générales

Maschinentechnische Ausrüstung der Kläranlagen - Allgemeine Anforderungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6601 z 1990-05-14.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55733
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice ................................................................................................................................................................. 5

4       Všeobecně .............................................................................................................................................................................. 5

5       Přečerpávání odpadních vod ............................................................................................................................................... 7

6       Předčištění .............................................................................................................................................................................. 8

7       Sedimentace, dešťové nádrže a separátory .................................................................................................................... 8

8       Štěrbinové nádrže .................................................................................................................................................................. 9

9       Biologické čištění .................................................................................................................................................................. 9

10     Další stupně čištění odpadních vod ................................................................................................................................. 11

11     Dezinfekce odpadních vod a kalů ..................................................................................................................................... 11

12     Kalové hospodářství ............................................................................................................................................................ 11

13     Plynové hospodářství .......................................................................................................................................................... 12

14     Měření a řízení čistíren ........................................................................................................................................................ 12

15     Zkoušení ................................................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Souvisící předpisy .............................................................................................................................. 13


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou jsou v této normě rozšířeny a zpřesněny požadavky na strojně technologická zařízení a doplněny požadavky na nová zařízení.

Rozšířeny a doplněny jsou požadavky na štěrbinové nádrže, další stupně čištění odpadních vod a kalů, kalové hospodářství, plynové hospodářství, zkoušení.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01 8010)

ČSN ISO 7000 Značky pro použití na zařízeních. Rejstřík a přehled (01 8024)

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

ČSN 05 0710 Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov

ČSN 11 0010 Čerpadla. Všeobecná ustanovení

ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy (návrh)

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti (13 6301)

ČSN 27 0140 Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a opravy

ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ČSN 83 2041 Pracovná ochrana. Ochranné kryty výrobných zariadení. Všeobecné požiadavky

ČSN 83 2045 Pracovní ochrana. Výrobní zařízení. Všeobecné požadavky na pracovní místa

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 45274576, Ing.Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje všeobecné požadavky pro navrhování, výstavbu a provozování strojně-technologických zařízení (dále jen zařízení) čistíren odpadních vod (dále jen čistírny)1). Podle této normy se stanovují požadavky na zařízení i pro samostatné dešťové nádrže a jejich příslušenství.-- Vynechaný text --