ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20                                                                                                                                  Červen 1999

Vodovodní podchody pod dráhou
a pozemní komunikací


ČSN 75 5630

 

Water piping underground crossing below railways and roadways

Croisements souterrains des conduites d'eau au-dess ous des chemins de fer et des voies de communication

Unterführung der Wasserleitungen unter der Bahn und Straße

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5630 z 13.10.1986.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55516
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 5

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 5

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 6

5    Společné technické požadavky na vodovodní podchody................................................................................................... 6

6    Technické požadavky pro vodovodní podchody pod dráhou............................................................................................. 8

7    Technické požadavky pro vodovodní podchody pod pozemní komunikací.................................................................... 9


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Nová norma zpřísňuje požadavky na zajištění vodotěsnosti chrániček potrubí, upřesňuje výběr materiálů vhodných pro chráničky potrubí s ohledem na různé druhy zařízení pro bezvýkopové technologie prováděné protlačováním a pro vodovodní potrubí zavádí tvárnou litinu místo šedé litiny.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1002 Pilotové základy

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

TNV 75 5410 Bloky vodovodního potrubí

TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů

TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu

TNV 75 7121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

POZNÁMKA - Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v Hydroprojektu a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící předpisy

Zákon č.138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 197/1998 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) - Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb. jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 207/1991 Sb.


Strana 4

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Typizační směrnice „Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací“ (Hydroprojekt 1990)

Směrnice „Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi“ (Ministerstvo dopravy ČR, Studijní typizační ústav - STÚ, 1993)

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (Ministerstvo dopravy a spojů ČR 1992-1998)

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (Ministerstvo dopravy a spojů ČR 1998)

Technické kvalitativní podmínky staveb českých drah (ČD 1998)

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt Praha, IČO 4527 4576, Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 5

1 Předmět normy

Podle této normy se navrhují podchody vodovodního potrubí pod dráhou1) a pozemní komunikací2).

Křížení vodovodního potrubí uloženého v kolektoru společně s alespoň jedním vedením jiného druhu s dráhou a pozemní komunikací se navrhuje podle ČSN 73 7505.-- Vynechaný text --