ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                   Duben 1999

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN
EN 1610

75 6114

 

Construction and testing of drains and sewers

Mise en oeuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissement

Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und kanälen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1610:1997. Evropská norma EN 1610:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1610:1997. The European Standard EN 1610:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 a příloha C ČSN 75 6909 z ledna 1996, články 74 až 80 v ČSN 73 3050 ze srpna 1986 a články 7.1.3.1, 7.1.4.1 ČSN 75 6101 ze srpna 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54907
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 476 dosud nezavedena

EN 752-3 zavedena v ČSN EN 752-3 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování (75 6110)

prEN 805 dosud nezavedena

EN 295-1 zavedena v ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi při různých zatěžovacích podmínkách ve vodním hospodářství - Část 1: Všeobecné požadavky (75 0210)

prEN 12889 dosud nezavedena

Souvisící normy

ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení

ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

 

EUROPEAN STANDARD                                                                                          EN 1610
NORME EUROPÉENNE                                                                                            Září 1997
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Descriptory: sanitation, pipelines, buried pipes, pressure pipes, junctions, definitions, materials, earthworks, coating processes, implementation, tests.

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Construction and testing of drains and sewers

Mise en oeuvre et essai des branchements
et collecteurs d'assainissement

Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen
und kanälen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-05-18. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 6

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 6

3       Definice ................................................................................................................................................................................... 6

4       Všeobecně .............................................................................................................................................................................. 7

4.1    Technické podklady .............................................................................................................................................................. 7

4.2    Zajištění předpokladů projektové dokumentace ............................................................................................................. 8

5       Stavební součásti a materiály ............................................................................................................................................. 9

5.1    Všeobecně .............................................................................................................................................................................. 9

5.2    Stavební součásti .................................................................................................................................................................. 9

5.3    Stavební materiály pro účinnou vrstvu ............................................................................................................................... 9

5.4    Stavební materiály pro hlavní zásyp ................................................................................................................................. 10

6       Výkop rýhy .............................................................................................................................................................................. 11

6.1    Rýhy ........................................................................................................................................................................................ 11

6.2    Šířka rýhy ............................................................................................................................................................................... 11

6.3    Stabilita rýhy .......................................................................................................................................................................... 12

6.4    Dno rýhy ................................................................................................................................................................................. 12

6.5    Odvodňování rýhy ................................................................................................................................................................. 12

7       Účinná vrstva a pažení ........................................................................................................................................................ 12

7.1    Všeobecně ............................................................................................................................................................................ 12

7.2    Provedení lože ...................................................................................................................................................................... 13

7.3    Zvláštní provedení lože nebo nosné konstrukce ........................................................................................................... 14

8       Stavba .................................................................................................................................................................................... 14

8.1    Vytyčení .................................................................................................................................................................................. 14

8.2    Dodávka, nakládání, vykládání a doprava na staveništi ............................................................................................... 14

8.3    Skladování ............................................................................................................................................................................. 15

8.4    Spouštění do rýhy ................................................................................................................................................................ 15

8.5    Pokládání .............................................................................................................................................................................. 15

8.6    Zvláštní způsoby provádění ................................................................................................................................................ 16

8.7    Podepření a kotvení ............................................................................................................................................................. 16

8.8    Vstupní a revizní šachty ....................................................................................................................................................... 17

9       Kanalizační přípojky napojené na potrubí a šachty ....................................................................................................... 17

9.1    Všeobecně ............................................................................................................................................................................ 17

9.2    Napojení na odbočku .......................................................................................................................................................... 17

9.3    Napojení přípojkovou tvarovkou (stokovou vložkou) ...................................................................................................... 17

9.4    Napojení sedlovým kusem ................................................................................................................................................ 17

9.5    Napojení navařením ............................................................................................................................................................ 18

9.6    Napojení na vstupní a revizní šachty ................................................................................................................................ 18

10     Zkoušky během provádění ................................................................................................................................................. 18

11     Zásyp ...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

11.1     Zhutňování ......................................................................................................................................................................... 18

11.2     Provádění účinné vrstvy ................................................................................................................................................... 18

11.3     Provádění hlavního zásypu ............................................................................................................................................. 19

11.4     Odstraňování pažení ........................................................................................................................................................ 19

11.5     Obnova povrchu terénu ................................................................................................................................................... 19

12        Závěrečné prohlídky a/nebo zkoušky potrubí a šachet po zásypech ...................................................................... 19

12.1     Vizuální prohlídka ............................................................................................................................................................. 19

12.2     Vodotěsnost ...................................................................................................................................................................... 19

12.3     Účinná vrstva a hlavní zásyp ........................................................................................................................................... 19

13        Metody a požadavky na zkoušky gravitačního potrubí ................................................................................................ 20

13.1     Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 20

13.2     Zkouška vzduchem (metoda "L") ................................................................................................................................... 20

13.3     Zkouška vodou (metoda "W") ......................................................................................................................................... 22

13.4     Zkouška jednotlivého spoje ........................................................................................................................................... 23

14        Zkouška tlakového potrubí .............................................................................................................................................. 23

15        Kvalifikace .......................................................................................................................................................................... 23

Příloha A     (informativní) Odvodňování .................................................................................................................................... 24

Příloha B     (informativní) Doplňující informace k 5.3.3.1 o vlastnostech zrnitých nesoudržných
stavebních materiálů .................................................................................................................................................................... 26

Příloha C     (informativní) Výtah ze směrnic EU ze 17. září 1990 o podmínkách pro firmy,
které jsou činné v oborech voda, energie, doprava a telekomunikace ............................................................................... 39


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 "Kanalizace", jejíž sekretariát je v DIN.

Této evropské normě se nejpozději do března 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 1998.

Přílohy A, B a C jsou informativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a kanalizačních přípojek, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s gravitačním průtokem.

Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod tlakem, je rovněž předmětem této evropské normy, popř. společně s pr EN 805.

Tuto evropskou normu lze použít pro stoky a kanalizační přípojky ukládané v rýhách, v násypech nebo nad zemí. Bezvýkopová (bezrýhová) technologie je popsána v pr EN 12 889.

K tomu mají být respektovány ostatní místní nebo národní předpisy, např. předpisy týkající se ochrany bezpečnosti a zdraví, obnovy vozovek a požadavků na zkoušky těsnosti.-- Vynechaný text --