ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01                                                                                                                                  Březen 1999

Statický návrh potrubí uloženého
v zemi pro různé zatěžovací
podmínky -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 1295-1

75 0210

 

Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements

Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de charge - Partie 1: Prescriptions générales

Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen Belastungsbedingungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1295-1:1997. Evropská norma EN 1295-1:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1295-1:1997. The European Standard EN 1295-1:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          53603
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1610 zavedena v ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (75 6114)

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování (73 0035)

Vypracování normy

Zpracovatel : Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1295-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.01

Deskriptory: sanitation, water supply, water removal, water pipelines, buried pipes, pressure pipes, sawage, computation, mechanical strength, loads : forces

Statický návrh potrubí uloženého v zemi
pro různé zatěžovací podmínky -
Část 1: Všeobecné požadavky

Structural design of buried
pipelines under various conditions of loading -
Part 1: General requirements

 

Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de charge -

Partie 1: Prescriptions générales

Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter verschiedenen Belastungsbedingungen -Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-06-29.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva ..

5

0

Úvod ..

6

1

Předmět normy ..

6

2

Normativní odkazy ..

6

3

Definice ..

6

3.1

Termíny pro uložení ..

6

3.2

Termíny pro návrh ..

7

4

Požadavky ..

8

5

Podklady pro návrh ..

8

5.1

Všeobecně

8

5.2

Vnější zatížení

9

5.3

Mezní stavy

9

5.4

Podélné účinky

9

6

Další vlivy na tlakové potrubí

9

6.1

Všeobecně

9

6.2

Napětí a deformace v důsledku současně působících zatížení

10

6.3

Vliv vnitřního tlaku na deformaci

10

6.4

Boulení tlakových trub

10

6.5

Posuvné smykové a podélné síly

10

7

Vliv způsobu výstavby

11

7.1

Všeobecně

11

7.2

Výkop rýh .

11

7.3

Lože trub

11

7.4

Zásypy

11

8

Koncepce návrhu a součinitele spolehlivosti

11

Příloha A (informativní) Klasifikace trub podle chování příčného profilu

13

Příloha B (informativní) Návrhové metody zavedené v členských zemích

14

B.1

Výčet dostupných metod s adresami

14

B.2

Popis metod

20


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát je v DIN.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1998 uděluje status národní normy, a to bud vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do ledna 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato norma je určena k používání pro vodní hospodářství spolu s technickými normami výrobku pro trouby z různých materiálů.

Tato norma sestává ze dvou částí:

Část 1: Všeobecné požadavky: pojednává o požadavcích na statický návrh potrubí a udává zásady návrhových metod zavedených v členských zemích;

Část 2: Souhrn návrhových metod zavedených v členských zemích: obsahuje přehled těchto metod sestavený zeměmi, ve kterých se tyto metody používají.


Strana 6

0 Úvod

Návrh potrubí uloženého v zemi představuje rozsáhlý a komplexní, technický, odborný obor, který je v mnoha zemích předmětem obsáhlých studií a vývojových prací z mnohaletého období.

I když existují mnohé společné prvky mezi výpočtovými metodami, které jsou v jednotlivých členských zemích CEN zavedeny a vyvíjeny, existují rozdíly, které odrážejí takové vlivy jako jsou geologické a klimatické odchylky, odlišné pracovní postupy a postupy ukládání.

Vzhledem k těmto rozdílům a k době potřebné na vývoj společné metody návrhu, která by zahrnovala různá hlediska obsažená v jednotlivých národních metodách, byl při zpracování této evropské normy zvolen postup ve dvou etapách.

V souladu s tímto dvouetapovým postupem rozhodla společná pracovní skupina (WG) na svém prvním zasedání nejprve vypracovat evropskou normu, která poskytne návod k použití návrhových metod týkajících se statických výpočtů pro návrh potrubí uloženého v zemi při různých zatěžovacích podmínkách zavedených v členských zemích CEN a současně k tomu vypracovat jednotnou návrhovou metodu. Touto normou se uskutečňuje první část tohoto rozhodnutí.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na statický návrh potrubí pro zásobování vodou, potrubí pro stokové sítě a kanalizační přípojky a jiná potrubí ve vodním hospodářství, která jsou provozována při atmosférickém tlaku, s vnitřním přetlakem nebo podtlakem oproti atmosférickému tlaku.

Tato norma je doplněna návody k použití národních návrhových metod, zavedených a platných v době zpracování této normy v členských zemích CEN.

Tyto návody jsou důležitým zdrojem odborných projekčních znalostí, nemohou však řešit všechny možné zvláštní případy. V takových případech lze použít rozšířených nebo omezených základních výpočtových metod.

Protože v praxi nejsou ve stadiu navrhování vždy k dispozici přesné podrobnosti včetně podmínek pro ukládání a konstrukci, zůstává volba návrhových parametrů na úvaze projektanta. V této souvislosti mohou tyto návody poskytovat jen všeobecné údaje a doporučení.

Tato část normy obsahuje požadavky na statický návrh potrubí uloženého v zemi a odkazuje na zdroje nebo podklady národních návrhových metod zavedených v členských zemích CEN (viz přílohy A a B).-- Vynechaný text --