ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                     Říjen 1998

Venkovní systémy stokových sítí
a  kanalizačních přípojek -
Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

ČSN
EN 752-4

75 6110

 

Drain and sewer systems outside buildings - Part 4: Hydraulic design and environmental considerations

Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 4: Conception hydraulique et considérations liées à l'environnement

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Teil 4: Hydraulische Berechnung und Umweltschutzaspekte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 752-4:1997. Evropská norma EN 752-4:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 752-4:1997. The European Standard EN 752-4:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          53195
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Norma obsahuje Národní přílohu.

Citované normy

EN 752-1 zavedena v ČSN EN 752-1 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice (75 6110)

EN 752-3 zavedena v ČSN EN 752-3 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování (75 6110)

EN 752-5 zavedena v ČSN EN 752-5 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace (75 6110)

Souvisící ČSN

ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod - Slovník (75 0160)

ČSN 75 6101:1995 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 45274576, Ing.Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 752-4
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Září 1997
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Deskriptory: sanitation, water removal, sewage, water pipelines, buildings, exterior, design, hydraulic properties, computation, environments, environmental protection

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek -
Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

Drain and sewer systems outside buildings -
Part 4: Hydraulic design and environmental considerations

Réseaux d'évacuation et d'assainissement
à l'extérieur des bâtiments -
Partie 4: Conception hydraulique et considérations
liées à l'environnement

Entwässerungssysteme außerhalb
von Gebäuden -
Teil 4: Hydraulische Berechnung und Umweltschutzaspekte

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-08-23. Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 5

3       Definice ................................................................................................................................................................................... 6

4       Zdroje doplňujících informací .............................................................................................................................................. 6

5       Ochrana před přetížením a povodňovými stavy .............................................................................................................. . 6

6       Ochrana před znečištěním vod............................................................................................................................................ 7

7       Ochrana před zahníváním odpadních vod......................................................................................................................... 7

8       Proplachovací rychlosti.......................................................................................................................................................... 7

9       Hydraulické výpočty ............................................................................................................................................................... 8

10     Návrhové průtoky splaškových odpadních vod ............................................................................................................... 10

11     Návrhové průtoky dešťových (povrchových) vod a odpadních vod z jednotné soustavy ......................................... 11

12     Hlediska ochrany životního prostředí ............................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Zdroje doplňujících informací ........................................................................................................... 15

Příloha B (informativní) Hydraulické výpočtové údaje ............................................................................................................ 26

Příloha C (informativní) Výpočet průtoku splaškových odpadních vod stokovou sítí ........................................................ 27

Příloha D (informativní) Volba metody simulace odtoku ....................................................................................................... 28

Příloha E (informativní) Bibliografie ........................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 "Kanalizace", jejíž sekretariát je v DIN.

Je čtvrtou z celkové řady sedmi částí normy pro funkční požadavky na venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, provozovaných převážně jako gravitační:

Část 1     Všeobecně a definice

Část 2     Požadavky

Část 3     Navrhování

Část 4     Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního  prostředí

Část 5     Sanace

Část 6     Čerpací stanice

Část 7     Údržba a provoz

Při návrhu této části normy byl brán ohled na další souvisící návrhy norem, zvláště prEN 476 "Všeobecné požadavky na stavební části pro odvodňovací potrubí, kanalizační přípojky a stokové sítě gravitačních systémů".

Této evropské normě se nejpozději do března 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do března 1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu.

Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy.

Tato část stanovuje zásady, které je nutno dodržet při hydraulických výpočtech stokových sítí a kanalizačních přípojek provozovaných převážně jako gravitační, a při posuzování vlivů na životní prostředí.-- Vynechaný text --