ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                              Červenec 1998

Venkovní podtlakové systémy
stokových sítí

ČSN
EN 1091

75 6112

 

Vacuum sewerage systems outside buildings

Réseaux d’assainissement sous vide à l’extérieur des bâtiments

Unterdruckentwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1091:1996. Evropská norma EN 1091:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1091:1996. The European Standard EN 1091:1996
has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          52308
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 752-2 zavedena v ČSN EN 752-2 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky (75 6110)

prEN 805        nezavedena

prEN 1293      nezavedena

Souvisící normy

ČSN 75 5401:1997 Navrhování vodovodního potrubí

Vypracování normy

Zpracovatel : Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1091

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Deskriptory: sanitation, water removal, sewage, water pipelines, buildings, exterior, vacuum technology, performance evaluation, tests, design

Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

Vacuum sewerage systems outside buildings

Réseaux d’assainissement sous vide à l’extérieur des bâtiments

Unterdruckentwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-11-30. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Popis systému..................................................................................................................................................................... 7

4.1       Sběrná jímka a podtlakové potrubí.................................................................................................................................. 7

4.2       Podtlaková stanice.............................................................................................................................................................. 7

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

5.2       Funkční a kvantitativní požadavky..................................................................................................................................... 8

5.3       Požadavky na navrhování................................................................................................................................................. 13

6          Ukládání potrubí................................................................................................................................................................ 14

6.1       Základní požadavky na ukládání potrubí....................................................................................................................... 14

6.2       Tolerance............................................................................................................................................................................ 14

6.3       Označovací výstražné a identifikační (vytyčovací) zařízení.......................................................................................... 14

7          Zkoušky .............................................................................................................................................................................. 14

7.1       Zkoušky sacího ventilu s příslušenstvím...................................................................................................................... 14

7.2       Zkoušky potrubí.................................................................................................................................................................. 14

7.3       Vodotěsnost....................................................................................................................................................................... 14

7.4       Přejímací zkoušky.............................................................................................................................................................. 15

8          Přejímka.............................................................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní)    Zkoušení sacích ventilů s příslušenstvím..................................................................................... 16

Příloha B (normativní)    Zkoušení potrubí................................................................................................................................ 18

Příloha C (normativní)    Zkoušení sběrných šachet............................................................................................................... 19

Příloha D (normativní)    Přejímací zkoušky.............................................................................................................................. 20

Příloha E (informativní)   Charakteristická provedení.............................................................................................................. 22

Příloha F (informativní)   Pokyny pro obsluhu a údržbu........................................................................................................... 36

Příloha G (informativní)  Zdroje doplňujících informací.......................................................................................................... 37

Příloha H (informativní)  Souvisící literatura.............................................................................................................................. 38

Příloha I (informativní)    Uplatnění venkovních podtlakových systémů stokových sítí...................................................... 39


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“ jejíž sekretariát je v DIN. Této evropské normě se nejpozději do června 1997 udělil status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a normy, které jsou s ní v rozporu byly zrušeny nejpozději do června 1997.

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována pro objednatele, projektanty, zhotovitele a provozovatele venkovních podtlakových (vakuových) systémů stokových sítí.

Norma se vztahuje na podtlakové (vakuové) systémy stokových sítí, které slouží k odvádění splaškových (domovních) odpadních vod, nikoliv však k odvádění dešťových vod.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkci venkovních podtlakových systémů stokových sítí určených pro shromažďování a odvádění splaškových odpadních vod nezávisle na použitých materiálech systémů. Obsahuje též dodatečné funkční charakteristiky důležité pro objednatele, projektanty, zhotovitele a provozovatele venkovních podtlakových systémů stokových sítí.

Posouzení na soulad systémů není předmětem této normy.

Tato evropská norma poskytuje doporučení pro navrhování a výstavbu venkovních podtlakových systémů stokových sítí, které shromažďují a odvádějí splaškové odpadní vody, nikoliv však dešťový odtok. Nevztahuje se na domovní podtlakové systémy vnitřní kanalizace. Součásti systémů mají být zvoleny v souladu s příslušnými výrobkovými normami. Na stanovení požadavků na tyto součásti může být použito této normy, pokud neexistuje příslušná technická norma výrobku.

Požadavky na navrhování obsažené v této normě jsou minimálními požadavky, jejichž samotné splnění není postačující k zajištění správné funkce systémů. Každý systém musí být navržen individuálně a založen na návrhových parametrech použitého systému. Mají být splněny i pokyny výrobců použitých systémů.-- Vynechaný text --