ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020; 93.160                                                                                                                            Květen 1998

Hrazení bystřin a strží

ČSN 75 2106

 

 

Torrent and gully control

Correction des torrents et des ravins

Wildbachverbauung und Runsenverbauung

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     51797

 


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

1       Předmět normy................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy.............................................................................................................................................................. 5

3       Termíny a definice.............................................................................................................................................................. 5

4       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5       Podklady pro navrhování a průzkumy............................................................................................................................. 6

6       Zásady hrazení bystřin a strží........................................................................................................................................... 7

6.1    Úpravy směrových poměrů a zaústění přítoků.............................................................................................................. 7

6.2    Úprava podélného sklonu nivelety dna.......................................................................................................................... 8

6.3    Návrhový průtok................................................................................................................................................................... 8

6.4    Průtočný profil...................................................................................................................................................................... 9

6.5    Opevnění průtočného profilu.......................................................................................................................................... 10

7       Objekty................................................................................................................................................................................ 11

7.1    Příčné objekty.................................................................................................................................................................... 11

7.2    Soustřeďovací a usměrňovací objekty......................................................................................................................... 13

7.3    Ostatní objekty.................................................................................................................................................................. 14

8       Hrazení strží a svážných území...................................................................................................................................... 15

9       Břehové porosty................................................................................................................................................................ 15

10     Péče o nezahrazené bystřiny......................................................................................................................................... 17

11     Revitalizační prvky v hrazení bystřin.............................................................................................................................. 17

12     Údržby a opravy zahrazených bystřin............................................................................................................................ 18

13     Opatření v bystřinných povodích.................................................................................................................................... 18

14     Bezpečnostní opatření při zahrazování bystřin........................................................................................................... 19

Příloha A (normativní) Součinitel bystřinnosti povodí......................................................................................................... 20

Příloha B (informativní) Souvisící předpisy........................................................................................................................... 23


Strana 3

Předmluva

Úkolem této normy je stanovit požadavky na technická a biologická opatření pro tlumení zrychlené eroze v bystřinách, ve stržích a v jejich povodích k obnově a ustálení souvisejících (systémových) prvků přírodního prostředí. Pro hraniční bystřiny a jejich povodí lze tuto normu použít s odchylkami vyplývajícími z platných mezinárodních smluv a dohod.

Problematika, která se řeší touto normou, byla obsažena v normě PN 48 2506:1990 Lesnickotechnické meliorace - Hrazení bystřin a strží. Oproti této normě byly uplatněny změny v pojetí ochrany bystřinných toků s prameništi v jejich povodích před soustředěným odtokem vody se zrychlenou erozí ekologicky příznivějšími inženýrsko-biologickými metodami. Byly přidány nové články a byly provedeny technické změny v článcích.

Tato ČSN bude rozšířena o Technická doporučení vydávaná Ministerstvem zemědělství, která doplní vybraná ustanovení této normy podrobnějšími zásadami spolu s výpočetním zpracováním.

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN V 19961, Teil 2: 1991 Richtlinien für Wasserbauwerke, Sohlenbauwerke, Abstürze , Absturztreppen, Sohlenrampen, Sohlengleiten, Stützschwellen, Grundschwellen, Sohlenschwellen (Směrnice pro vodní stavby, stavby pro stabilizaci dna, stupně, kaskády, skluzy, prahy)

DIN 19663:1985 Wildbachverbauung, Begriffe, Planung und Bau (Hrazení bystřin, pojmy, projekce a stavba)

STN 48 2506:1996 Lesníckotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a strží

Konvence o ochraně a využívání mezinárodních vodních toků a mezinárodních jezer, Helsinky, 17.3.1992

95/308/EC Council decision of 24 July 1995 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes (Rozhodnutí Rady z 24. července 1995 o uzavření, jménem Společenství, Konvence o ochraně a využívání mezinárodních vodních toků a mezinárodních jezer

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy není v rozporu s uvedenými normami a předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydraulice

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací

ČSN 46 0310 Osivo a sadba. Společná ustanovení pro osivo a sadbu

ČSN 46 1060 Osivo a sadba. Osivo jetelovin, trav jednoletých pícnin a čiroků

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení

ČSN 72 1001 Pomenovanie a opís hornín v inženierskej geológii

ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)

ČSN 72 2518 Kamenné měřické značky, staničníky, hraničníky, směrové a zabrádelní kameny

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1002 Pilotové základy


Strana 4

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 1209 Vodostavebný betón

ČSN 73 1215 Betónove konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí

ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

ČSN 73 2001 Projektování betonových staveb

ČSN 73 20     Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění (obsahuje závazná ustanovení)

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (obsahuje závazná ustanovení)

ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem

ČSN 73 6815 Vodohospodářské řešení vodních nádrží

ČSN 73 6561 Hydrologické údaje podzemních vod

ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními

ČSN 75 0142 Názvosloví protierozní ochrany půdy

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy

ČSN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí

ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

Souvisící právní a jiné předpisy

TNV 75 0144 Terminologie pozemkových úprav

TNV 75 2102 Úpravy potoků

Další souvisící předpisy jsou uvedeny v příloze B.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Ing. Vlasta Vančurová, IČO 020702, Ing. Milan Jařabáč, CSc, IČO 16630793

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na technická a biologická opatření k ochraně malých povodí lesnickotechnickými melioracemi - hrazením bystřin a strží před povodňovými škodami a zrychlenou erozí v povodích bystřin, v bystřinách a ve stržích vodohospodářsky i ekologicky příznivou péčí o jejich přírodní nebo zahrazené úseky.-- Vynechaný text --