ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30

Červen 1998

Podchody stok a kanalizačních
přípojek pod dráhou
a pozemní komunikací

ČSN 75 6230


 

 

 

Underground sewers and connections crossing railways and roadways

Croisements souterrains des conduites et des branchements d'assainissement avec des chemins de fer et des voies de communication

Unterführung der Abwasserleitungen und - kanäle unter der Bahn und Straße

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6230 z 1987-12-17.

 

© Český normalizační institut, 1998
51796


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Termíny a definice

5

4

Všeobecně

5

5

Podklady pro navrhování

5

6

Pokyny pro navrhování

6

7

Stavba podchodu

8

8

Provoz

10

 

Předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Nová norma upřesňuje uložení stok a kanalizačních přípojek do podchodu pod dráhou a pozemní komunikací. Nově zahrnuje podchody kanalizace tlakové a podtlakové, bezvýkopové technologie a požadavek na povinnou zkoušku vodotěsnosti.

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

ČSN 03 8373 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN 03 8376 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí


Strana 3

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

 

Souvisící předpisy

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Technické podmínky TP 83 Ministerstva dopravy a spojů ČR „Odvodnění pozemních komunikací" (Pragoprojekt a.s., 1997)

Směrnice „Podchody vedení technického vybavení pod podzemními komunikacemi" (Ministerstvo dopravy ČR, STÚ, 1993)

Vzorové listy „VL 2.2 Odvodnění" (Ministerstvo dopravy ČR, Dopravoprojekt, 1995)

Typizační směrnice „Kanalizační podchody pod drahou a pozemními komunikacemi" (Hydroprojekt, 1987)

Technická směrnice „Sanace stok a stokových sítí" (Hydroprojekt a.s., 1994)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. arch. Jana Kašová


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci1) podchodů stok a kanalizačních přípojek (dále jen „podchod" ) při jejich křížení s pozemní komunikací a dráhou2) (dále jen „komunikace" ) a pro navrhování a výstavbu komunikace křížící stávající stoky a kanalizační přípojky. Tato norma platí pro dráhy železniční, tramvajové a pozemní lanové, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy2) . Platnost pro pozemní komunikace je omezena na dálnice, silnice a místní komunikace, obvykle v extravilánu, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy3) . Při křížení ostatních pozemních komunikací s navazující zástavbou nebo pro odvedení dešť ových vod se ukládají stoky a kanalizační přípojky do pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 75 6101, ČSN EN 1671, ČSN EN 1091 a příslušnými právními předpisy3) .

Norma neplatí pro podchody v kolektorech, tj. sdružených trasách městských vedení technického vybavení podle ČSN 73 7505.

 -- Vynechaný text --