ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030; 23.040.05                                                                                                                         Leden 2023

Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

ČSN
EN 476

75 6301

 

General requirements for components used in drains and sewers

Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs d’assainissement

Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserleitungen und kanäle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 476:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 476:2022. It was translated by the Czech
Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 476 (75 6301) z října 2022.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 476:2022 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 476 z října 2022 převzala EN 476:2022 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 124 (soubor) zavedena v ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

EN 681-2 zavedena v ČSN EN 681-2+A1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 2: Termoplastické elastomery

EN 681-3 zavedena v ČSN EN 681-3+A1 (63 3002)) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 3: Lehčená pryž

EN 681-4 zavedena v ČSN EN 681-4+A1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 4: Lité polyuretanové těsnící části

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební
výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 16000 zavedena v ČSN EN 16000 (64 6450) Plastové potrubní systémy – Systémy uvnitř budov – Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 9967 zavedena v ČSN EN ISO 9967 (64 3103) Trubky z termoplastů – Stanovení krípového poměru

EN ISO 9969 zavedena v ČSN EN ISO 9969 (64 3102) Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ISO 48-2 zavedena v ČSN ISO 48-2 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

Souvisící ČSN

ČSN EN 682 (63 3003) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN EN 12056 (soubor) (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN EN 13380 (75 6304) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 14801 (75 5013) Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod

ČSN EN 14457 (75 6305) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 16323:2018 (75 0162) Slovník technických terminů v oblasti odpadních vod

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a k článkům 3.4, 3.13, 5.3.1, 6.10 a 7.4.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 476
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2022

ICS 93.030; 23.040.05                                                                                                   Nahrazuje EN 476:2011

Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

General requirements for components used in drains and sewers

Exigences générales pour les composants utilisés
pour les branchements et les collecteurs d’assainissement

Allgemeine Anforderungen an Bauteile
für Abwasserleitungen und kanäle

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-03-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                           Ref. č. EN 476:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 14

5......... Rozměrové požadavky................................................................................................................................................................. 14

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.2...... Rozměry trub a tvarovek.............................................................................................................................................................. 14

5.3...... Rozměry vstupních a revizních šachet...................................................................................................................................... 16

5.4...... Poklopy a rámy.............................................................................................................................................................................. 17

5.5...... Propojení potrubních systémů a součástí................................................................................................................................. 17

6......... Požadavky na provozuschopnost.............................................................................................................................................. 18

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

6.2...... Požadavky na mechanické vlastnosti trub a tvarovek............................................................................................................ 18

6.3...... Požadavky na mechanické vlastnosti vstupních a revizních šachet................................................................................... 19

6.4...... Těsnost součástí............................................................................................................................................................................ 19

6.5...... Hladkost dna ve spoji................................................................................................................................................................... 21

6.6...... Teplotní odolnost........................................................................................................................................................................... 22

6.7...... Rozměrová stabilita...................................................................................................................................................................... 22

6.8...... Hladkost vnitřního průměru......................................................................................................................................................... 22

6.9...... Vzhled.............................................................................................................................................................................................. 22

6.10.... Odolnost proti chemikáliím a korozi.......................................................................................................................................... 22

6.11.... Odolnost proti abrazi..................................................................................................................................................................... 22

6.12.... Nátěry a výstelky............................................................................................................................................................................ 22

6.13.... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 22

6.14.... Odolnost při čištění........................................................................................................................................................................ 22

6.15.... Manipulace..................................................................................................................................................................................... 23

6.16.... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 23

7......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 23

7.1...... Měření rozměrů............................................................................................................................................................................. 23

7.2...... Zkoušky únosnosti......................................................................................................................................................................... 23

7.3...... Zkouška únosnosti trub podélným ohybovým momentem................................................................................................... 24

7.4...... Zkoušky těsnosti............................................................................................................................................................................ 25

8......... Označování a balení..................................................................................................................................................................... 27

Příloha A (informativní) Doporučené jmenovité světlosti.................................................................................................................. 28

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 29

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 476:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do října 2022 zrušit.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 476:2011.

Specifikace tohoto dokumentu jsou založeny na požadavcích pro systémy k odvádění a dopravě odpadních vod, uvedené v EN 752 a EN 12056 (soubor). Významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 476:2011 jsou:

a)   předmět normy je vyjasněn tak, aby tento dokument obsahoval požadavky pro výrobkové normy;

b)   tabulka 1 (Doporučené jmenovité světlosti DN/ID) a tabulka 2 (Doporučené jmenovité světlosti DN/OD) jsou přesunuty z článku 5.2.1 do nové přílohy A;

c)   odstavce článku 5.3, Rozměry vstupních a revizních šachet, jsou zcela přepracovány, s minimálními vnitřními rozměry pro různé příčné profily (vždy v souladu s národními předpisy platnými v místě instalace);

d)   je přidán nový článek 6.16 pro reakci na oheň.

Tento dokument poskytuje rámec pro vývoj výrobkových norem, které se mají používat pro odvodňovací a stokové systémy v budovách a vně budov. Na obrázku 1 je znázorněno postavení tohoto dokumentu vzhledem k dalším normám týkajícím se tohoto předmětu.

Tento dokument popisuje obecné požadavky, které mají být zohledněny ve výrobkových normách.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obrázek 1 476.png

Obrázek 1 – Pyramidový diagram

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje obecné požadavky, které musí být zohledněny ve výrobkových normách pro součásti (stavební dílce), jako jsou trouby, tvarovky, revizní šachty a vstupní šachty s příslušnými spoji, které jsou určeny pro vnitřní a venkovní kanalizaci, fungující jako gravitační systém, s maximálním přípustným přetlakem 40 kPa.

Tento dokument uvádí také obecné požadavky na součásti používané v hydraulických a pneumatických tlakových kanalizačních systémech.

POZNÁMKA 1 Termín „v budovách“ používaný v souvislosti se součástmi připevněnými v budovách zahrnuje také trouby a tvarovky připevněné na vnějších plochách budov.

POZNÁMKA 2 Tento dokument není výrobková norma, a proto není určen k přímému hodnocení výrobků.

Tento dokument se vztahuje na stavební dílce používané k tomu, aby uspokojivým způsobem odváděly:

    domovní odpadní vody;

    dešťové a srážkové povrchové vody; a

    ostatní odpadní vody, vhodné pro vypouštění do kanalizačního systému.

Tento dokument se vztahuje na stavební dílce kruhového i jiného příčného profiluNP1).

Tento dokument platí stejně pro stavební prefabrikáty, a pokud je to vhodné, i pro stavební dílce, vyrobené na stavbě.

POZNÁMKA 3 Tento dokument se nepoužívá pro stavební dílce užívané pro bezvýkopové stavby podle EN 14457 a pro stavební dílce užívané pro renovaci kanalizačních systémů podle EN 13380.

Tento dokument neobsahuje funkční požadavky pro celý systém, které jsou stanoveny v EN 752.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Jiné příčné profily jsou specifikovány v ČSN 75 6101.