ICS 23.040.05; 93.030

ČSN

EN 476

 

75 6301

Říjen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 476 (75 6301) ze srpna 2011.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.