ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.01; 93.160                                                                                                                     Listopad 2021

Vodojemy

ČSN 75 5355

 

Water reservoirs

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5355 z února 2011.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny, definice a zkratky............................................................................................................................................................ 6

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 7

5......... Objem vody ve vodojemech.......................................................................................................................................................... 8

6......... Konstrukce a vybavení vodojemu................................................................................................................................................ 9

7......... Elektrotechnická zařízení............................................................................................................................................................. 16

8......... Umístění a vnější úpravy vodojemu.......................................................................................................................................... 17

9......... Požadavky na provoz vodojemu................................................................................................................................................ 18

10....... Hygienické zabezpečení vody a dezinfekce............................................................................................................................ 19

11....... Bezpečnostní a zvláštní požadavky........................................................................................................................................... 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla revidována s přihlédnutím k poznatkům získaným v průběhu používání předchozí normy, s ohledem na další vodohospodářské normy, používané při navrhování, výstavbě a provozu vodojemů. Byla uvedena do souladu s platnými normami z oboru elektrotechniky a vzduchotechniky.

Zároveň byl při revizi normy aktualizován seznam souvisících norem.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodu

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení

ČSN 33 2000 (soubor) Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50522 (33 3201) Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN EN 61936-1 (33 3201) Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN EN 1993-4-2 (73 1442) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže

ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí

ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

ČSN ISO 6107-1 až 9 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Části 1 až 9

ČSN 75 5050 (soubor) Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech

ČSN EN 14506 (75 5412) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Automatická přepínací armatura – Skupina H – Druh C

ČSN EN 14451 (75 5413) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně – Skupina D – Druh A

ČSN EN 14452 (75 5414) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem DN 10 až DN 20 včetně – Skupina D – Druh B

ČSN EN 12729 (75 5415) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem – Skupina B – Druh A

ČSN EN 13079 (75 5417) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru – Skupina A – Druh D

ČSN EN 13077 (75 5418) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B

ČSN EN 13078 (75 5419) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad – Skupina A – Druh C

ČSN EN 13959 (75 5420) Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem – DN 6 až DN 250 včetně – Skupina E – Druh A, B, C a D

ČSN EN 14453 (75 5421) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně – Skupina D – Druh C

ČSN EN 14454 (75 5422) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně – Skupina H – Druh A

ČSN EN 14455 (75 5423) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně – Skupina L – Druh A a Druh B

ČSN EN 14622 (75 5424) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) – Skupina A – Druh F 

ČSN EN 14367 (75 5426) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy – Skupina C – Druh A

ČSN EN 13433 (75 5427) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A

ČSN EN 13434 (75 5428) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B

ČSN EN 13076 (75 5461) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Neomezený volný výtok – Skupina A – Druh A

ČSN EN ISO 5667-14 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN ISO 17381 (75 7304) Jakost vod – Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod

ČSN EN ISO 15839 (75 7305) Jakost vod – On-line senzorové analyzátory – Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti

ČSN EN 16421 (75 7335) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Stimulace růstu mikroorganismů

ČSN EN 529 (83 2201) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provoz vodojemů (zemních a věžových), které jsou součástí vodovodů pro veřejnou potřebu a slouží pro zásobování pitnou vodou. Relevantní ustanovení této normy je možné použít i při navrhování a realizaci nádrží jiných typů nebo jiného účelu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.