ICS 13.060.30

ČSN

EN 12255-16

 

75 6403

Únor 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Čistírny odpadních vod –
Část 16: Filtrace odpadních vod

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12255-16 (75 6403) z června 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.