ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030                                                                                                                                          Září 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností –
Část 2: Sanace

ČSN
EN 14654-2

75 6902

 

Drain and sewer systems outside buildings – Management and control of activities –
Part 2:
Rehabilitation

Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Gestion et contrôle des activités opérationnelles –
Partie 2:
Réhabilitation

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Management und Überwachung von Maßnahmen
Teil 2: Sanierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14654-2:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14654-2:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14654-2 (75 6902) z července 2021.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14654-2:2021 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14654-2:2021 (75 6902) z července 2021 převzala EN 14654-2:2021 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 752:2017 zavedena v ČSN EN 752:2017 (75 6110) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Mana-
gement stokového systému

EN 13508-1:2012zavedena v ČSN EN 13508-1:2013 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky

EN 14654-1:2021 zavedena v ČSN 14654-1:2021 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov –
Řízení a kontrola činností – Část 1: Obecné požadavky

EN 16323:2014 zavedena v ČSN EN 16323:2018 (75 0162) Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

Souvisící ČSN

ČSN EN 1610 (75 6114)Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 12889 (75 6115)Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 13508-2+A1 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

ČSN EN 15885 (75 6121) Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN ISO 14001 (01 0901)Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k termínu 3.5, ke kapitole 4 a k článku 7.5.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14654-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Leden 2021

ICS 93.030                                                                                                             Nahrazuje EN 14654-2:2013

Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností –
Část 2: Sanace

Drain and sewer systems outside buildings – Management and control of activities –
Part 2:
Rehabilitation

Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Gestion et contrôle
des activités opérationnelles –
Partie 2:
Réhabilitation

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Management und Überwachung von Maßnahmen
Teil 2: Sanierung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-12-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 14654-2:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5......... Plánování integrovaného managementu stokového systému............................................................................................... 8

6......... Příprava programu sanace............................................................................................................................................................ 8

7......... Příprava projektové dokumentace............................................................................................................................................. 13

8......... Realizace projektů......................................................................................................................................................................... 17

9......... Hodnocení shody.......................................................................................................................................................................... 17

10....... Posouzení plánu a programu .................................................................................................................................................... 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 19

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14654-2:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14654-2:2013.

Změny textu v tomto dokumentu jsou převážně redakční a souvisí s přesunutím opakovaného textu do EN 14654-1:2021. Byla vypuštěna také příloha A, která je nyní začleněna do EN 752:2017. Byly provedeny technické změny přidáním článku 7.5.5 o podrobném návrhu optimálního řešení.

EN 14654, Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností se skládá z následujících částí:

    Část 1: Obecné požadavky;

    Část 2: Sanace (tento dokument);

    Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek;

    Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů.

Později mohou být přidány další části, týkající se dalších činností.

Při zpracování této části EN 14654 byly brány v úvahu další dostupné normy, zejména EN 752 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému a EN 13508-1 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky na řízení a kontrolu činností v odvodňovacích a stokových systémech vně budov a specifikuje požadavky na vývoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií.

Tento dokument zahrnuje řízení a kontrolu sanačních prací.

Tento dokument je použitelný pro systémy stok a kanalizačních přípojek od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt, vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou odpadní vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu.

Kanalizační přípojky a stoky pod budovami jsou do těchto systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace těchto budov.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.