ICS 93.030

ČSN

EN 14654-2

 

75 6902

Červenec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu –
Část 2: Sanace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14654-2 (75 6902) ze srpna 2013.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.