ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 67.250                                                                                                                           Únor 2020

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě –
Vliv migrace –
Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

ČSN
EN 12873-3

75 7333

 

Influence of materials on water intended for human consumption – Influence due to migration –
Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins

Influence des matériaux en contact sur leau destinée à la consommation humaine – Influence due à la migration –
Partie 3: Méthode d
essai des résines absorbantes et échangeuses dions

Einfluß von Materialien auf Trinkwasser – Einfluß infolge der Migration –
Teil 3: Pr
üfverfahren für lonen und Adsorberharze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12873-3:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12873-3:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12873-3 (75 7333) ze srpna 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12873-3:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12873-3 (75 7333) ze srpna 2019 převzala EN 12873-3:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v Evropské předmluvě.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12873-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Únor 2019

ICS 13.060.20; 67.250                                                                                             Nahrazuje EN 12873-3:2006

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě –
Vliv migrace –
Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

Influence of materials on water intended for human consumption –
Influence due to migration –
Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins

Influence des matériaux en contact sur l’eau destinée à la consommation humaine – Influence due
à la migration –
Partie 3: Méthode d’essai des résines
absorbantes et échangeuses d’ions

Einfluß von Materialien auf Trinkwasser – Einfluß infolge der Migration –
Teil 3: Prüfverfahren für lonen und Adsorberharze

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-11-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 12873-3:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

5......... Činidla................................................................................................................................................................................................ 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Zkušební voda.................................................................................................................................................................................. 9

5.3...... Prostředky k mytí laboratorního skla............................................................................................................................................ 9

6......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 9

7......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 9

8......... Předběžná úprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................ 9

9......... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 10

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

9.2...... Příprava vzorku výluhu................................................................................................................................................................. 10

9.3...... Provozní slepé stanovení............................................................................................................................................................. 11

9.4...... Analýzy............................................................................................................................................................................................ 11

10....... Výpočet výsledků zkoušky........................................................................................................................................................... 11

10.1.... Odběr vzorků postupem A........................................................................................................................................................... 11

10.2.... Odběr vzorků postupem B........................................................................................................................................................... 11

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Blokové schéma postupu zkoušky.............................................................................................................. 14

Příloha B (informativní) Schéma zkušebního zařízení....................................................................................................................... 15

Příloha C (informativní) Předúprava pryskyřice................................................................................................................................... 16

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12873-3:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12873-3:2006.

Tento dokument je jedním ze souboru norem pro zkušební metody, které podporují příslušné normy pro výrobky, které jsou ve styku s vodou určenou k lidské spotřebě.

Účelem tohoto dokumentu je popsat zkušební metodu pro zjištění migrace látek z ionexových pryskyřic a sorbentů.

Vyhodnocení účinnosti těchto pryskyřic při odstraňování znečištění z protékající vody není v této normě zahrnuto.

Informativní příloha A uvádí blokové schéma jednotlivých kroků zkušební metody.

Informativní příloha B popisuje zkušební zařízení.

Informativní příloha C poskytuje informace o předběžné úpravě pryskyřic.

Tato norma je třetí částí ze souboru norem pojednávajícího o vlivu migrace z materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě. Tento soubor norem sestává z následujících částí:

Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou);

Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu;

Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty;

Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody.

V porovnání s předchozím vydáním tohoto dokumentu byly provedeny dále uvedené technické změny:

    byla uvedena druhá metoda odběru vzorků;

    byla specifikována metoda kontroly zkušebního zařízení.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Pro případ nepříznivých účinků materiálů, přicházejících do styku s pitnou vodou, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě se stanoví, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje postup stanovení migrace látek z materiálů ionexových pryskyřic, sorbentů a hybridních sorbentů, přicházejících do styku s vodou určenou k lidské spotřebě.

Tyto pryskyřice sestávají z uměle vyrobených organických makromolekulárních látek.

Tato norma platí pro tyto pryskyřice:

    ionexové pryskyřice: používají se ke změně chemického složení vody (například ke změkčování vody odstraněním vápenatých iontů). Mohou být použity v aniontovém nebo kationtovém stavu.

    sorpční pryskyřice: používají se ke snižování koncentrace nežádoucích příměsí (obvykle organického původu) z vody. Používají se v neutrálním stavu;

    hybridní sorbenty: ionexové pryskyřice nebo sorpční pryskyřice na bázi organických polymerů se začleněnou anorganickou fází (např. hydroxid železa) nebo druhou organickou fází. Používají se pro snížení koncentrace nežádoucích příměsí (specifických anorganických nebo organických polutantů) ve vodě. Mohou být v aniontovém, kationtovém nebo neutrálním stavu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.