ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                    Říjen 2019

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Koagulační činidla
na bázi železa – Analytické metody

ČSN
EN 17215

75 5900

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Iron-based coagulants – Analytical methods

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Coagulants à base de fer – Méthodes d’analyse

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Flockungsmittel auf Eisenbasis – Analysenverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 17215:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 17215:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 3165 nezavedena

ISO 6206 nezavedena

ISO 8213 nezavedena

ISO 5790:1979 nezavedena

Souvisící ČSN

EN 888 zavedena v ČSN EN 888 (75 5806) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid železitý

EN 889 zavedena v ČSN EN 889 (75 5807) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran železnatý

EN 890 zavedena v ČSN EN 890 (75 5808) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Roztok síranu železitého

EN 891 zavedena v ČSN EN 891 (75 5809) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid-síran železitý

EN 14664 zavedena v ČSN EN 14664 (75 5821) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran železitý krystalický

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům C.3.3.4 a C.5.3.6 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Kvalita vod

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 17215
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Březen 2019

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Koagulační činidla na bázi železa – Analytické metody

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Iron-based coagulants – Analytical methods

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine –
Coagulants à base de fer – Méthodes d’analyse

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Flockungsmittel
auf Eisenbasis – Analysenverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 17215:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Analytické metody........................................................................................................................................................................... 7

5......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 8

6......... Vyjadřování výsledků...................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní) Analýza obsahu železa.................................................................................................................................... 10

Příloha B (informativní) Alternativní analýza obsahu železa............................................................................................................ 13

Příloha C (normativní) Analýza chemických ukazatelů a příměsí.................................................................................................... 15

Příloha D (informativní) Stanovení arsenu, antimonu, kadmia, chromu, manganu, niklu, olova a selenu optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)................................................................................................... 29

Příloha E (informativní) Stanovení arsenu, antimonu, kadmia, olova a selenu (hmotnostní spektrometrií s indukčně
vázaným plazmatem (ICP-MS))................................................................................................................................................. 32

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 35

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 17215:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát
zajišťuje ANFOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument se používá pro koagulační činidla na bázi železa používaná pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Specifikuje analytické metody, které se mají používat pro výrobky popsané v EN 888 (chlorid železitý), EN 889 (síran železnatý), EN 890 (roztok síranu železitého), EN 891 (chlorid-síran železitý) a EN 14664 (síran železitý krystalický).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.