ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13. 060. 30

Leden 1998

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek Část 3: Navrhování

ČSN EN 752-3

75 6110

Drain and sewer systems outside buildings - Part 3: Planning

Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 3: Etablissement de l'avant-projet

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Teil 3: Planung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 752-3: 1996. Evropská norma EN 752-3: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 752-2: 1996. The European Standard EN 752-2: 1996 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 1997

50704


ČSN EN 752-3

Národní předmluva

Norma obsahuje Národní přílohu

Citované normy

EN 752-1 zavedena v ČSN EN 752-1 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Část 1: Všeobecně a definice (75 6110)

Souvisící ČSN

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a. s., Praha, IČO 45274576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. arch. Jana Kašová

2


ČSN EN 752-3

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 752-3

Červenec 1996

ICS 13. 060. 30

Deskriptory: sanitation, water removal, buildings, exterior, structural design, design, generalities

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek Část 3: Navrhování

Drain and sewer systems outside buildings Part3: Planning

Réseaux d'évacuation et d'assainissement

à l'extérieur des bâtiments -

Partie 3: Etablissement de l'avant-projet

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden Teil 3: Planung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-17. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 752-3

Obsah

Strana

Předmluva......................................................5

1        Předmět normy ................................................6

2        Normativní odkazy...............................................6

3       Definice ....................................................6

4       Zdroje dodatečných informací.........................................6

5       Všeobecně...................................................6

6       Systémy stokových sítí ............................................7

7        Přípustné přítoky................................................7

8       Návrh......................................................7

9       Odlehčovací komory a nakládání s dešťovými vodami........................... 12

10     Odvětrání stok a kanalizačních přípojek .................................. 12

11      Zrušené stoky a kanalizační přípojky.................................... 12

12     Lokální odstraňování odpadních vod.................................... 12

13     Dlouhá vyústění do moře.......................................... 12

Příloha A (informativní) Zdroje dodatečných informací.............................. 13

4


ČSN EN 752-3

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 "Kanalizace" jejíž sekretariát je v DIN. Této evropské normě se nejpozději do ledna 1997 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do ledna 1997.

Tato část je třetí z řady částí normy pro funkční požadavky na venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou převážně provozovány jako gravitační. Tato norma sestává z těchto sedmi částí:

Část 1    Všeobecně a definice

Část 2   Požadavky

Část 3   Navrhování

Část 4   Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí

Část 5   Sanace

Část 6   Čerpací stanice

Část 7   Údržba a provoz

Při návrhu této části normy byl brán ohled na další souvisící návrhy norem, zvláště prEN 476 "Všeobecné požadavky na stavební části pro odvodňovací potrubí, kanalizační přípojky a stokové sítě gravitačních systémů".

Podle jednacího řádu CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

5


ČSN EN 752-3

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu.

Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy.

Tato část pojednává o zásadách, které je nutno dodržet při navrhování systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační.

1) NÁRODNÍ POZNÁMKA - V České republice podle kanalizačního řádu.

6