ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45; 13.060.10                                                                                                                    Červen 2018

Kvalita vod – Odběr vzorků –
Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN
ISO 5667- 4

75 7051

 

Water quality – Sampling –
Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made

Qualité de l’eau – Échantillonnage –
Partie 4: Lignes directrices pour l’échantillonnage des eaux des lacs naturels et des lacs artificiels

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5667-4:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5667-4:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5667-4 (75 7015) z února 1994.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto významné změny:

    doplnění nových termínů do kapitoly 3 Termíny a definice;

    doplnění nové kapitoly 5 Návrh programu odběru vzorků;

    doplnění nové kapitoly 8 Vzorkovnice;

    doplnění nové kapitoly 9 Priorita postupů;

    doplnění nové kapitoly 10 Odběr vzorků, znečištění materiály z prostředí;

    doplnění nové kapitoly 11 Proplachování vzorkovačů;

    doplnění nové kapitoly 12 Odběr vzorků vody z hladiny nebo blízko hladiny otevřeným vzorkovačem;

    doplnění nové kapitoly 13 Odběr vzorků uzavřenými vzorkovači;

    doplnění nové kapitoly 14 Odběr vzorků pro stanovení těkavých látek;

    doplnění nové kapitoly 15 Odběr vzorků pod ledem;

    doplnění nové kapitoly 16 Odběr vzorků při silných mrazech;

    doplnění nové kapitoly 18 Prokazování a řízení kvality;

    doplnění nové přílohy A Příklady vzorkovačů;

    doplnění nové přílohy B Výhody a nevýhody vzorkovačů;

    doplnění nové přílohy C Odběr vzorků z člunu – Udržování polohy;

    doplnění nové přílohy E Kontinuální měření vzorků vody ponornými sondami.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5667-1 zavedena v ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ISO 5667-3 zavedena v ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ISO 5667-14 zavedena v ČSN EN ISO 5667-14 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ISO 7027 zavedena v ČSN EN ISO 7027 (75 7343) Jakost vod – Stanovení zákalu1)

Souvisící ČSN

ČSN EN 16698 (75 7700) Kvalita vod – Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Při přejímání normy byl pro anglický termín „sampling“ použit český ekvivalent „odběr vzorků“, přestože podIe ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika je možný český ekvivalent „odběr vzorků“ a „vzorkování“ (viz ČSN ISO 3534-2, 1.3.1 a 5.2.1). V české terminologii vzorkování se termín „vzorkování“ používá v širším smyslu, „odběr vzorků“ v užším smyslu, tj. jako součást vzorkování. Při používání normy v situaci, kdy je termín „vzorkování“ vhodnější, lze ho použít, i když není v normě výslovně uveden.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 1 a 2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kvalita vod – Odběr vzorků –                                                                                       ISO 5667- 4
Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží                                    Druhé vydání
                                                                                                                                              2016-07-01

ICS 13.060.45; 13.060.10

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Odběrové zařízení........................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Výběr materiálu................................................................................................................................................................................ 9

4.2...... Čištění.............................................................................................................................................................................................. 10

4.3...... Údržba............................................................................................................................................................................................. 10

5......... Návrh programu odběru vzorků................................................................................................................................................. 10

6......... Postup odběru vzorků................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

6.2...... Místo odběru................................................................................................................................................................................... 11

6.3...... Četnost a časový plán odběru vzorků....................................................................................................................................... 11

6.4...... Volba metody odběru vzorků...................................................................................................................................................... 12

6.5...... Volba vzorkovače.......................................................................................................................................................................... 12

6.6...... Pomůcky pro získání ztraceného vzorkovače.......................................................................................................................... 12

6.7...... Vzorek pro slepé stanovení......................................................................................................................................................... 12

6.8...... Doprava, stabilizace a uchovávání vzorků............................................................................................................................... 12

7......... Bezpečnostní opatření.................................................................................................................................................................. 12

8......... Vzorkovnice.................................................................................................................................................................................... 13

9......... Priorita postupů.............................................................................................................................................................................. 13

10....... Odběr vzorků, znečištění materiály z prostředí........................................................................................................................ 14

11....... Proplachování vzorkovače.......................................................................................................................................................... 14

12....... Odběr vzorků vody z hladiny nebo blízko hladiny otevřeným vzorkovačem..................................................................... 15

12.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

12.2.... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 15

12.3.... Plnění několika vzorkovnic.......................................................................................................................................................... 15

13....... Odběr vzorků uzavřenými vzorkovači....................................................................................................................................... 15

14....... Odběr vzorků pro stanovení těkavých látek.............................................................................................................................. 16

15....... Odběr vzorků pod ledem............................................................................................................................................................. 16

16....... Odběr vzorků při silných mrazech.............................................................................................................................................. 16

17....... Identifikace vzorků a záznamy................................................................................................................................................... 16

18....... Prokazování a řízení kvality......................................................................................................................................................... 17

Strana

18.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

18.2.... Zamezení znečištění..................................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Příklady vzorkovačů....................................................................................................................................... 19

A.1...... Vertikální vzorkovač...................................................................................................................................................................... 19

A.2...... Horizontální vzorkovač................................................................................................................................................................. 19

A.3...... Hadicový vzorkovač...................................................................................................................................................................... 20

A.4...... Trubkový integrační vzorkovač................................................................................................................................................... 22

A.4.1.. Trubkový vzorkovač Limnos........................................................................................................................................................ 22

A.5...... Mechanický integrační vzorkovač vody..................................................................................................................................... 23

A.6...... Hydrostatický integrační vzorkovač............................................................................................................................................ 24

A.7...... Elektronický integrační vzorkovač vody.................................................................................................................................... 25

A.8...... Vzorkovače pro odběr prostých vzorků..................................................................................................................................... 26

A.9...... Vzorkovač vody LIMNOS............................................................................................................................................................. 28

A.10... Integrační vzorkovač vody........................................................................................................................................................... 29

Příloha B (informativní) Výhody a nevýhody vzorkovačů.................................................................................................................. 30

Příloha C (informativní) Odběr vzorků z člunu – Udržování polohy................................................................................................. 31

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 31

C.2..... Velká plavidla................................................................................................................................................................................. 31

C.3..... Malá plavidla.................................................................................................................................................................................. 31

C.4..... Odběr vzorků z pevně stanoveného bodu................................................................................................................................ 31

C.5..... Odběr vzorků z různých míst....................................................................................................................................................... 31

Příloha D (informativní) Příklad protokolu o odběru vzorku – Odběr vzorků z jezer a vodních nádrží...................................... 33

Příloha E (informativní) Kontinuální měření vzorků vody ponornými sondami............................................................................. 34

E.1...... Opatření........................................................................................................................................................................................... 34

E.2...... Měření.............................................................................................................................................................................................. 34

E.3...... Uspořádání měření hodnoty pH nebo rozpuštěného kyslíku ve vodě z vodních nádrží................................................. 34

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 36

 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 6 Odběr vzorků.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 5667-4:1987), které bylo technicky revidováno.

ISO 5667 se společným názvem Kvalita vod – Odběr vzorků sestává z těchto samostatných částí:

    Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

    Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

    Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

    Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a vodovodních sítí

    Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

    Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

    Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek

    Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody

    Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

    Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

    Část 12: Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů

    Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

    Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

    Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

    Část 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorků

    Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

    Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

    Část 20: Návod pro použití údajů, získaných při odběru vzorků, k rozhodování – Shoda s limity a systémy klasifikace

    Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

    Část 22: Návod pro navrhování a instalaci zařízení pro monitoring podzemní vody

    Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

    Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků

1 Předmět normy

Tato část ISO 5667 uvádí návod pro navrhování programů odběru vzorků, způsobů odběru vzorků, konzervace vzorků a manipulace se vzorky vody z jezer a vodních nádržíNP1), z volné vody a z vody pokryté ledem. Tato část ISO 5667 je použitelná pro vodní nádrže s vodní vegetací i bez ní.

Není zde zahrnut návod pro odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Byla vydána také ČSN EN ISO 7027-1:2017 (75 7343) Kvalita vod – Stanovení zákalu – Část 1: Kvantitativní metody.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Dále v textu této normy zahrnuje termín „vodní nádrž“ také „jezera“.