ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.160                                                                                                                                          Září 2017

Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení

ČSN 75 2340

 

Designing of dams – Basic parameters and equipment

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 2340 z října 2004.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny, definice a značky............................................................................................................................................................ 6

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5......... Hlavní parametry hráze.................................................................................................................................................................. 8

6......... Hydraulické dimenzování funkčních objektů a zařízení........................................................................................................... 9

6.1...... Přelivy................................................................................................................................................................................................ 9

6.2...... Výpustná zařízení.......................................................................................................................................................................... 10

6.3...... Odběrná zařízení........................................................................................................................................................................... 11

7......... Zásady pro navrhování funkčních objektů a zařízení............................................................................................................. 11

8......... Komunikace, provozní a montážní prostory............................................................................................................................. 21

8.1...... Koruna přehrady............................................................................................................................................................................ 21

8.2...... Přístupy k přehradě a do jejích provozních prostorů.............................................................................................................. 21

8.3...... Vnitřní prostory............................................................................................................................................................................... 22

8.4...... Odvádění prosáklé vody.............................................................................................................................................................. 23

8.5...... Schodiště a žebříky....................................................................................................................................................................... 24

8.6...... Zábradlí........................................................................................................................................................................................... 24

9......... Vybavení přehrady........................................................................................................................................................................ 25

9.1...... Sledování hladin a průtoků.......................................................................................................................................................... 25

9.2...... Pozorování a měření.................................................................................................................................................................... 26

9.3...... Elektrická instalace, osvětlení..................................................................................................................................................... 26

9.4...... Ochrana před bleskem................................................................................................................................................................. 27

9.5...... Ovládací, signalizační a telefonní zařízení............................................................................................................................... 27

9.6...... Ochrana před účinkem mrazu a ledu........................................................................................................................................ 28

9.7...... Stanoviště obsluhy, sklady.......................................................................................................................................................... 28

9.8...... Zvedací a dopravní mechanismy............................................................................................................................................... 28

9.9...... Opatření k ochraně vodní bioty................................................................................................................................................... 29

9.10.... Ochrana proti korozi...................................................................................................................................................................... 29

9.11.... Vybavení záchrannými prostředky a bezpečnostní opatření................................................................................................ 29

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 30

 

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byla v kapitole 1 rozšířena platnost normy i na změny stavby přehrad po jejich dokončení a kapitola 6 byla přizpůsobena současnému přístupu k posuzování bezpečnosti přehrad. Byly aktualizovány
odkazy na souvisící normy a text byl uveden do souladu s názvoslovnými normami.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních
charakteristik, definice

ČSN EN 1998-1 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 12715 (73 1071) Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-3 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásob-
níky

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací – Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství – Terminologie eroze, meliorace a rekultivace půdy

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN 75 2020 Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží

ČSN 75 2911 Vodní značky

ČSN EN 13361 (80 6164) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Souvisící právní předpisy

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,
ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005. Sb.

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 37380/2010-15000 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler, Ing. Radek Veselý, ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakulta stavební, prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování přehrad (hráze, přelivy, výpusti, hydroenergetické objekty, přiměřeně i pro
některá zařízení pro plavbu apod.) a jejich vybavení. Pro navrhování změny stavby přehrad nebo jejich částí po jejich dokončení platí tato norma přiměřeně, pokud dochází k zásahům do konstrukcí, jejichž parametry a vybavení předepisují ustanovení této normy. Ustanovení týkající se bezpečnosti vodního díla platí v plném rozsahu této normy.

Objekty a zařízeními k odběru vody z nádrže se norma zabývá pouze z hlediska bezpečnosti a zajištění funkce přehrady.

Ustanovení kapitoly 5 platí též pro všechny hráze vodních nádrží (hráze suchých nádrží, boční hráze, obvodové hráze). Tato ustanovení neplatí pro ochranné hráze podél vodních toků.

Norma se nezabývá statickým ani konstrukčním řešením a neplatí pro hráze a objekty usazovacích nádrží a pro malé vodní nádrže, pro které platí ČSN 75 2410.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.