ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                   Srpen 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –
Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN
EN 12566-1
ed. 2

75 6404

 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT –
Part 1: Prefabricated septic tanks

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE –
Partie 1: Fosses septique préfabriquées

Kleinkläranlagen für bis zu 50 Einwohnerwerte (EW) –
Teil 1: Werkmä
big hergestellte Faulgruben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12566-1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12566-1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12566-1 ed. 2 (75 6404) z března 2017.

S účinností od 2018-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12566-1 (75 6404) z února 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12566-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12566-1 ed. 2 (75 6404) z března 2017 převzala EN 12566-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní rozdíly proti předchozímu vydání jsou popsány v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12566-3:2016 zavedena v ČSN EN 12566-3:2016 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

EN 16323 zavedena v ČSN EN 16323 (75 0162) Slovník technických terminů v oblasti odpadních vod

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

EN ISO 14125 zavedena v ČSN EN ISO 14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení ohybových vlastností

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.1.3, 6.1, 6.2.1, B.3, ZA 2.1 a ZA 2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12566-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Srpen 2016

ICS 13.060.30                                                                                                         Nahrazuje EN 12566-1:2000

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –
Část 1: Prefabrikované septiky

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT –
Part 1: Prefabricated septic tanks

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE –
Partie 1: Fosses septique préfabriquées

Kleinkläranlagen für bis zu 50 Einwohnerwerte (EW) –
Teil 1: Werkmäbig hergestellte Faulgruben

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-06-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 12566-1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Charakteristiky výrobku.................................................................................................................................................................. 9

4.1...... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 9

4.1.1... Přítok, odtok a propojovací potrubí............................................................................................................................................... 9

4.1.2... Odvětrání........................................................................................................................................................................................... 9

4.1.3... Podklady pro navrhování............................................................................................................................................................... 9

4.2...... Únosnost........................................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Vodotěsnost...................................................................................................................................................................................... 9

4.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.3.2... Zkouška vodou................................................................................................................................................................................. 9

4.3.3... Zkouška vzduchotěsnosti při podtlaku......................................................................................................................................... 9

4.3.4... Zkouška vzduchotěsnosti při přetlaku.......................................................................................................................................... 9

4.4...... Hydraulická účinnost.................................................................................................................................................................... 10

4.5...... Navrhování..................................................................................................................................................................................... 10

4.6...... Přístup.............................................................................................................................................................................................. 10

4.7...... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 10

4.8...... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 10

4.8.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.8.2... Septiky klasifikované jako třída A1 bez potřeby zkoušení..................................................................................................... 11

4.8.3... Septiky klasifikované podle výsledků zkoušek........................................................................................................................ 11

4.9...... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 11

5......... Metody zkoušení, hodnocení a vzorkování.............................................................................................................................. 11

5.1...... Únosnost......................................................................................................................................................................................... 11

5.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.1.2... Únosnost stanovená výpočtem.................................................................................................................................................. 12

5.1.3... Únosnost stanovená zkoušením................................................................................................................................................ 12

5.2...... Vodotěsnost.................................................................................................................................................................................... 14

5.3...... Hydraulická účinnost.................................................................................................................................................................... 14

6......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP................................................................................................................ 14

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

6.2...... Zkouška typu.................................................................................................................................................................................. 14

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

6.2.2... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody.............................................................................................................................. 15

6.2.3... Protokoly o zkouškách.................................................................................................................................................................. 15

6.2.4... Sdílené výsledky další strany...................................................................................................................................................... 16

6.2.5... Výsledky stupňovitého určení typu výrobku............................................................................................................................. 16

6.3...... Řízení výroby u výrobce (FPC).................................................................................................................................................... 17

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

6.3.2... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 17

Strana

6.3.3... Požadavky specifické pro výrobek............................................................................................................................................. 19

6.3.4... Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC..................................................................................................................... 19

6.3.5... Průběžný dohled na FPC............................................................................................................................................................. 20

6.3.6... Postup při změnách...................................................................................................................................................................... 20

6.3.7... Jednotlivé výrobky, prototypy a výrobky vyráběné ve velmi malém množství.................................................................. 20

7......... Třídění a dimenzování.................................................................................................................................................................. 21

7.1...... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 21

7.2...... Jmenovitá velikost......................................................................................................................................................................... 21

8......... Značení, označování a balení..................................................................................................................................................... 21

8.1...... Značení............................................................................................................................................................................................ 21

8.2...... Pokyny pro výstavbu..................................................................................................................................................................... 21

8.3...... Pokyny pro obsluhu a údržbu..................................................................................................................................................... 21

Příloha A (normativní) Zkoušky vodotěsnosti a jmenovité velikosti................................................................................................. 22

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

A.2...... Zkouška jmenovité velikosti........................................................................................................................................................ 22

A.3...... Zkoušky vodotěsnosti................................................................................................................................................................... 22

Příloha B (normativní) Zkouška hydraulické účinnosti....................................................................................................................... 25

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

B.2..... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 25

B.3..... Syntetické materiály používané pro zkoušení......................................................................................................................... 26

B.4..... Příprava zkoušky........................................................................................................................................................................... 26

B.5..... Zkušební parametry...................................................................................................................................................................... 26

B.6..... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 27

B.7..... Vyhodnocování výsledků zkoušky............................................................................................................................................. 27

Příloha C (informativní) Informace pro provádění.............................................................................................................................. 28

C.1..... Příklady uspořádání odtoku......................................................................................................................................................... 28

C.2..... Otvory ve vnitřních dělicích stěnách........................................................................................................................................... 28

Příloha D (normativní) Zkušební metody pro chování stavební konstrukce při zatěžování......................................................... 29

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 29

D.2..... Betonový septik.............................................................................................................................................................................. 29

D.3..... Septik z polyethylenu (polyethenu)............................................................................................................................................ 32

D.4..... Stanovení mechanických charakteristik (vlastností) zkušebních vzorků, používaných pro výpočet............................. 33

D.5..... Podtlaková zkouška pro septiky ze sklolaminátu nebo oceli................................................................................................ 33

D.6..... Zkouška ve zkušební/montážní jámě........................................................................................................................................ 34

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k požadavkům nařízení Evropské unie o stavebních výrobcích........ 36

ZA.1... Rozsah a odpovídající charakteristiky....................................................................................................................................... 36

ZA.2... Postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) prefabrikovaných septiků............................................. 37

ZA.3... Označení CE a značení štítkem.................................................................................................................................................. 41

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 43

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12566-1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12566-1:2000.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 12566-1:2000 jsou většinou redakčního charakteru, v souladu s nařízením
Evropské unie o stavebních výrobcích (CPR).

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení EU.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 12566 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel sestává z dále uvedených částí (viz obrázek 1):

    Část 1: Prefabrikované septiky (tento dokument);

    Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod;

    Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě;

    Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků;

    Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění.

Pro filtrační systémy se CEN/TC 165 rozhodla publikovat dále uvedené zprávy CEN, které jsou považovány za praktické návody a nespecifikují požadavky na čištění:

    Část 2: Zemní infiltrační systémy;

    Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody.

Legenda

A    splaškové (domovní) odpadní vody

B    odpadní vody předčištěné v septicích

C   odpadní vody čištěné filtrací

D   čištěné odpadní vody

E    výtok vyčištěných odpadních vod z třetího stupně
čištění

1    prefabrikovaný septik

2    zemní infiltrační systém

3    balená a/nebo na místě montovaná domovní čistírna
odpad
ních vod

4    septik montovaný ze soupravy prefabrikátů na místě

5    filtrační systém pro předčištěné odpadní vody

6    prefabrikované čisticí zařízení pro dočištění odpadních vod ze septiku

7    prefabrikované čisticí zařízení pro třetí stupeň čištění
odpad
ních vod

Národní předpisy mohou stanovit i jiná uspořádání výrobků popsaných v částech normy EN 12566.

Obrázek 1 – Schéma znázorňující použití částí normy EN 12566

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část normy stanovuje požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k částečnému čištění splaškových (domovních) odpadních vod pro skupiny do 50 EO. Norma stanovuje požadavky na průměry trub, zatížení, vodotěsnost, značení a řízení kvality.

Norma neplatí pro následující septiky:

1)   Septiky, které jsou zatěžovány výhradně šedou vodou;

2)   Septiky vybudované na místě.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.