ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                  Květen 2017

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková

ČSN
EN 939

75 5838

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Hydrochloric acid

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Acide chlorhydrique

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Salzsäure

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 939:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 939:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 939 (75 5838) z listopadu 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 939:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 939 (75 5838) z listopadu 2016 převzala EN 939:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní rozdíly proti předchozímu vydání jsou popsány v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

EN ISO 12846 zavedena v ČSN EN ISO 12846 (75 7439) Kvalita vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

ISO 904 nezavedena

ISO 3165 nezavedena

ISO 6206 nezavedena

ISO 6685 zavedena v ČSN ISO 6685 (68 4130) Chemické výrobky technické – Všeobecná metoda stanovení obsahu železa – Spektrofotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

ISO 8288 zavedena v ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 17378-2 (75 7403) Kvalita vod – Stanovení arsenu a antimonu – Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

ČSN P ISO/TS 17379-2 (75 7480) Kvalita vod – Stanovení selenu – Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.4 a C.7 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 939
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Květen 2016

ICS 71.100.80                                                                                                               Nahrazuje EN 939:2009

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Hydrochloric acid

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Acide chlorhydrique

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Salzsäure

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-03-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                               Ref. č. EN 939:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Popis.................................................................................................................................................................................................. 7

3.1...... Identifikace........................................................................................................................................................................................ 7

3.2...... Obchodní forma............................................................................................................................................................................... 8

3.3...... Fyzikální vlastnosti........................................................................................................................................................................... 8

3.4...... Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................................ 9

4......... Kritéria čistoty................................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Složení obchodního výrobku......................................................................................................................................................... 9

4.3...... Hlavní a vedlejší příměsi................................................................................................................................................................ 9

4.4...... Chemické ukazatele..................................................................................................................................................................... 10

5......... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 10

5.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 10

5.2...... Analýzy............................................................................................................................................................................................ 10

6......... Označování – Přeprava – Skladování....................................................................................................................................... 16

6.1...... Způsoby dodání............................................................................................................................................................................. 16

6.2...... Výstražné a bezpečnostní označování podle legislativy EU................................................................................................. 16

6.3...... Přepravní předpisy a označování............................................................................................................................................... 17

6.4...... Označení......................................................................................................................................................................................... 17

6.5...... Skladování...................................................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Obecné informace o kyselině chlorovodíkové.......................................................................................... 19

A.1...... Původ............................................................................................................................................................................................... 19

A.2...... Použití.............................................................................................................................................................................................. 19

A.3...... Běžné analýzy................................................................................................................................................................................ 19

Příloha B (normativní) Obecná bezpečnostní pravidla...................................................................................................................... 20

B.1..... Pravidla pro bezpečné zacházení a používání........................................................................................................................ 20

B.2..... Postupy v naléhavých případech............................................................................................................................................... 20

Příloha C (normativní) Stanovení arsenu, antimonu a selenu (atomovou absorpční spektrometrií technikou hydridů)....... 21

C.1..... Bezpečnostní opatření.................................................................................................................................................................. 21

C.2..... Podstata zkoušky........................................................................................................................................................................... 21

C.3..... Rušivé vlivy..................................................................................................................................................................................... 21

C.4..... Chemikálie..................................................................................................................................................................................... 21

C.5..... Přístroje a pomůcky...................................................................................................................................................................... 23

C.6..... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 24

C.7..... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 26

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 28

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 939:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 939:2009.

Dále jsou uvedeny významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 939:2009:

a)   vypuštění odkazu na směrnici EU 67/548/EHS z 27. června 1967 s cílem zavést do normy nejnovější platnou směrnici (viz [2]);

b)   změna klasifikace a označování (viz [2]).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

a)   tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA;

b)   předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá národní legislativě nebo dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro kyselinu chlorovodíkovou používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kyseliny chlorovodíkové a stanovuje požadavky a odpovídající metody zkoušení pro kyselinu chlorovodíkovou. Informuje o jejím použití při úpravě vody (viz příloha A). Stanovuje také pravidla pro bezpečné zacházení a používání kyseliny chlorovodíkové (viz příloha B).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.