ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                  Květen 2017

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlor

ČSN
EN 937

75 5833

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Chlorine

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine – Chlore

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Chlor

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 937:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 937:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 937 (75 5833) z listopadu 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 937:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 937 (75 5801) z listopadu 2016 převzala EN 937:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 1552 nezavedena

ISO 2120 nezavedena

ISO 2121 nezavedena

ISO 6206 nezavedena

Vysvětlivky k textu převzatého dokumentu

V této normě se chybně označuje jakákoli koncentrace značkou „c“. PodIe ČSN EN ISO 80000-9 je značka „c“ vyhrazena pro látkovou koncentraci v mol/l a značka r výhradně pro hmotnostní koncentraci v g/l resp. hustotu.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.3 a C.4.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 937
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Květen 2016

ICS 71.100.80                                                                                                               Nahrazuje EN 937:2009

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlor

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption – Chlorine

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de ľeau destinée à la consommation humaine – Chlore

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch – Chlor

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-03-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                               Ref. č. EN 937:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Popis.................................................................................................................................................................................................. 7

3.1...... Identifikace........................................................................................................................................................................................ 7

3.2...... Obchodní forma............................................................................................................................................................................... 8

3.3...... Fyzikální vlastnosti........................................................................................................................................................................... 8

3.4...... Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................................ 8

4......... Kritéria čistoty................................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Složení obchodního výrobku......................................................................................................................................................... 9

4.3...... Hlavní a vedlejší příměsi................................................................................................................................................................ 9

4.4...... Chemické ukazatele....................................................................................................................................................................... 9

5......... Metody zkoušení.............................................................................................................................................................................. 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 10

5.3...... Analýzy............................................................................................................................................................................................ 10

6......... Označování – Přeprava – Skladování....................................................................................................................................... 10

6.1...... Způsob dodání............................................................................................................................................................................... 10

6.2...... Výstražné a bezpečnostní označování podle legislativy EU................................................................................................. 10

6.3...... Přepravní předpisy a označování............................................................................................................................................... 12

6.4...... Označení......................................................................................................................................................................................... 12

6.5...... Skladování...................................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Obecné informace o chloru.......................................................................................................................... 13

Příloha B (normativní) Obecná bezpečnostní pravidla...................................................................................................................... 14

Příloha C (normativní) Stanovení chloridu dusitého (molekulární absorpční spektrometrie)..................................................... 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 937:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 937:2009.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 937:2009 jsou redakčního charakteru s cílem harmonizovat text s dalšími normami v této řadě:

a)   vypuštění odkazu na směrnici 67/548/EHS z 27. června 1967 s cílem zavést do normy nejnovější platnou směrnici (viz [2]);

b)   úprava článku 6.2 v souladu s [2];

c)   vypuštění odkazu na směrnici 98/8/ES z 16. února 1998 s cílem zavést do normy nejnovější platnou směrnici (viz [3]).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody určené k lidské spotřebě:

a)   tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA;

b)   předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá národní legislativě nebo dohledu národních úřadů.

Tento výrobek je biocid a musí být v souladu s platnou legislativou. V době vydání této normy platí v Evropské unii nařízení (EU) č. 528/2012 [3].

1 Předmět normy

Tuto normu lze použít pro chlor užívaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti chloru a stanovuje požadavky a odpovídající metody zkoušení pro chlor. Informuje o jeho použití při úpravě vody.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.