ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.160                                                                                                                                      Duben 2017

Vodohospodářská řešení vodních nádrží

ČSN 75 2405

 

Water management analysis of reservoirs

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 2405 z října 2004.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny, definice, značky a zkratky............................................................................................................................................. 4

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

3.2...... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 4

4......... Obecné zásady pro vodohospodářská řešení nádrží............................................................................................................... 5

5......... Zhodnocení významu nádrže........................................................................................................................................................ 6

6......... Podklady pro vodohospodářské řešení nádrže......................................................................................................................... 7

6.1...... Základní požadavky........................................................................................................................................................................ 7

6.2...... Geodetické podklady...................................................................................................................................................................... 9

6.3...... Hydrologické podklady................................................................................................................................................................... 9

6.4...... Ostatní podklady............................................................................................................................................................................ 10

7......... Rozsah a obsah vodohospodářského řešení nádrže............................................................................................................. 10

8......... Vodohospodářský plán nádrže................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Doporučené hodnoty zabezpečenosti podle trvání v závislosti na významu
zabezpečovaných odběrů........................................................................................................................................................... 15

Příloha B (informativní) Přibližné stanovení ztráty vody výparem z volné hladiny....................................................................... 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

 

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Byly aktualizovány odkazy na souvisící ČSN a právní předpisy. Text byl uveden do souladu s platnými názvoslovnými normami ČSN 75 0101:2003 a ČSN 75 0120:2009.

Souvisící ČSN

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství – Terminologie eroze, meliorace a rekultivace půdy

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 0255 Výpočet účinku vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu

ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny – Základní požadavky

ČSN 75 2911 Vodní značky

ČSN 75 7143 Jakost vod – Jakost vody pro závlahu

Souvisící právní předpisy

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,
ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení
a o údajích pro vodní bilanci

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění vyhlášky č. 93/2011 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a obsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží, Věstník Ministerstva životního prostředí, částka 7, duben 2001

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 1/2010 č. j. 37380/2010-15000 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler, ve spolupráci s a.s. VODNÍ DÍLA-TBD,
Ing. Libor Macháček, Ing. Petr Smrž

Technická normalizační komise: TNK 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

1 Předmět normy

Tato norma platí pro zpracování vodohospodářských řešení a vodohospodářských plánů vodních nádrží (dále jen nádrží), které jsou samostatně řízeny a ovlivňují svojí funkcí průtoky, vodní stavy a jakost vody ve vodních tocích (nádrží, do nichž voda z vodního toku přitéká nebo se uměle přivádí a z nichž do vodního toku odtéká).

POZNÁMKA 1 Vodohospodářské řešení nádrží se zabývá řízením odtoků z nádrží z hlediska kvantitativní bilance vody. Ovlivňováním jakosti vody ve vodním toku se zabývá pouze formou nadlepšování odtoků, pokud je tento požadavek zahrnut do účelů nádrže. Při zpracování vodohospodářských řešení vodárenských nádrží se přihlíží také k požadavkům na ochranu a řízení jakosti vody akumulované v nádrži.

POZNÁMKA 2 Za samostatně řízenou nádrž se považuje nádrž, na níž se manipulace s vodou řídí bez přímé závislosti na manipulaci na jiných vodních dílech. Pokud nádrž pracuje v soustavě, je nutno této skutečnosti vodohospodářské řešení nádrže přizpůsobit.

POZNÁMKA 3 Za vodní nádrž se pokládá i suchá nádrž.

Tato norma neplatí pro neprůtočná odkaliště, požární nádrže a pro nádrže zahloubené pod terén bez regulace odtoku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.