ICS 13.060.30

ČSN

EN 12566-7
ed. 2

 

75 6404

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –
Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12566-7 (75 6404) ze září 2013,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.