ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.70 Listopad 2016

Kvalita vod – Stanovení akutní toxicity
pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus

ČSN
ISO 19827

75 7758

 

Water quality – Determination of the acute toxicity to the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité aigue envers le rotifère d’eau douce Brachionus calyciflorus

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 19827:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 19827:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5667-16 zavedena v ČSN EN ISO 5667-16 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorků

ISO 5814 zavedena v ČSN EN 25814 (75 7463) Jakost vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Elektrochemická metoda s membránovou sondou

ISO/TS 20281 zavedena v ČSN P ISO/TS 20281 (75 7018) Jakost vod – Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze B doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kvalita vod – Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního ISO 19827
vířníka Brachionus calyciflorus První vydání
2016-02-15

ICS 13.060.70

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata zkoušky 8

5 Prostředí zkoušky 8

6 Chemikálie, zkušební organismy a média 8

6.1 Zkušební organismy 8

6.2 Médium pro chov a ředicí médium 8

6.3 Referenční látka 8

7 Přístroje a pomůcky 8

8 Odběr a úprava vzorků 9

8.1 Speciální opatření 9

8.2 Příprava zásobních roztoků zkoušených látek 9

9 Postup zkoušky 9

9.1 Výběr zkoušených koncentrací 9

9.2 Příprava zkoušených a kontrolních roztoků 10

9.3 Vnesení organismů 10

9.4 Inkubace zkušebního systému 11

9.5 Měření 11

10 Odhad LC50 12

11 Zkouška s referenční látkou 12

12 Kritéria platnosti 12

13 Protokol o zkoušce 12

Příloha A (informativní) Postup líhnutí Brachionus calyciflorus z cyst 13

Příloha B (informativní) Příprava uměle připravené vody 14

Příloha C (informativní) Statistické údaje 15

Bibliografie 17

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 5 Biologické metody.

Úvod

Součástí hodnocení škodlivých účinků chemických a znečišťujících látek na biotu ve sladkovodním prostředí jsou již po několik let biologické zkoušky.

Vířníci, zejména druh Brachionus calyciflorus, jsou z ekotoxikologického hlediska významní, protože jsou často důležitou složkou zooplanktonu a jsou potravou pro malé ryby a větší bezobratlé.

Zkouška specifikovaná v této mezinárodní normě zahrnuje stanovení letálních účinků toxických látek pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus po době expozice 24 h.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto normu by měli ovládat běžnou laboratorní praxi. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu stanovení letálních účinků toxických látek pro Brachionus calyciflorus po době expozice 24 h.

Tato metoda je použitelná pro:

  1. chemické látky, které jsou rozpustné nebo které mohou být udržovány ve stabilních suspenzích nebo disperzích za podmínek zkoušky;

  2. průmyslové nebo městské odpadní vody, čištěné nebo nečištěné, po dekantaci, filtraci nebo odstředění, pokud je to vhodné;

  3. sladké vody;

  4. vodné výluhy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.