ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020; 93.160 Srpen 2016

Hrazení bystřin a strží –
Část 1: Obecně

ČSN 75 2106 -1

 

Torrent and gully control – Part 1: General

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 2106 z května 1998.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecně 8

5 Podklady pro navrhování a průzkumy 9

6 Zásady hrazenářských úprav 10

6.1 Úpravy směrových poměrů a zaústění přítoků 10

6.2 Úprava podélného profilu 10

6.3 Návrhový průtok 10

6.4 Průtočný profil 11

6.5 Opevnění koryta 11

7 Objekty 12

7.1 Příčné objekty 12

7.2 Usměrňovací objekty 14

7.3 Ostatní objekty 14

8 Hrazení strží a svážných území 15

9 Břehové porosty 15

10 Revitalizační prvky v hrazení bystřin a strží 15

11 Údržba 16

12 Opatření v povodích bystřin 16

Příloha A (informativní) Součinitel bystřinnosti povodí 17

Příloha B (informativní) Odhad rychlosti zanášení příčných objektů splaveninami na bystřinných tocích 20

Příloha C (informativní) Dimenzování průtočného profilu 22

Bibliografie 24

 

Předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma byla aktualizována a uvedena do souladu s platnými normami vodního hospodářství. Do normy byly doplněny nové informativní přílohy B Odhad rychlosti zanášení příčných objektů splaveninami na bystřinných tocích a C Dimenzování průtočného profilu.

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy (předpisy, metodiky)

STN 48 2506 Lesotechnické meliorácie – Zahrádzanie bystrín a strží. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo SR, 1996

DIN 19657 Sicherungen von Gewässern, Deichen und Küstendünen; Richtlinien. Deutsches Normenausschuss, Berlin, 1973

DIN 19661-2 Richtlinien für Wasserbauwerke – Sohlenbauwerke – Teil 2: Abstürze, Absturztreppen, Sohlenrampen, Sohlengleiten, Stützschwellen, Grundschwellen, Sohlenschwellen. Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, 2000

DIN 19663 Wildbachverbauung; Begriffe, Planung und Bau. Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, 1985

ONR 24800 Schutzbauwerke der Wildbachverbauung – Begriffe und ihre Definitionen sowie Klassifizierung. Austrian Standards Institute, Wien, 2009

ONR 24801 Schutzbauwerke der Wildbachverbauung – Statische und dynamische Einwirkungen, Austrian Standards Institute, Wien, 2013

ONR 24802 Schutzbauwerke der Wildbachverbauung – Projektierung, Bemessung und konstruktive Durchbildung. Austrian Standards Institute, Wien, 2011

ONR 24803 Schutzbauwerke der Wildbachverbauung – Betrieb, Überwachung und Instandhaltung. Austrian Standards Institute, Wien, 2008

ONR 24810 Technischer Steinschlagschutz – Begriffe, Einwirkungen, Bemessung und konstruktive Durchbildung, Überwachung und Instandhaltung. Austrian Standards Institute, Wien, 2013

Souvisící ČSN

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy mostů

ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydromeliorací

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 13383-1 (72 1507) Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN 73 0020 Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN ISO 3898 (73 0030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování – Základní značky

ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění

ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN 75 1500 Hydrologické údaje podzemních vod

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály

ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy

ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Souvisící právní předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. a kol.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. a kolektiv
Mendelova univerzita v Brně, Dr. Ing. Miroslav Kravka, Ing. Jana Marková, PhD.
Sweco Hydroprojekt a. s., Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na technická a biologická opatření k ochraně malých povodí lesnickotechnickými melioracemi – hrazením bystřin a strží před povodňovými škodami a zrychlenou erozí v povodích bystřin, v bystřinách a ve stržích za použití vodohospodářsky i ekologicky vhodných úprav a péčí o jejich přírodní nebo zahrazené úseky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.