ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 614.777

Říjen 1992

Ochrana vody před ropnými látkami
OBJEKTY PRO MANIPULACI
S ROPNÝMI LÁTKAMI
A JEJICH SKLADOVÁNÍ

ČSN 75 3415


 

 

 

Plants for handling of petroleum matters and their storage

Espaces pour la manipulation et le stockace des matières en petrole

Umfüllung und Lagerung von Mineralöl

 

Články 3.1, 8.5, 9.2, 9.8, 9.12 a 9.13 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých  technických normách závazné v rozsahu působnosti ministerstva životního prostředí ČR a Slovenské  komisie pre životné prostredie na základě jejich požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN  01 5015  Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou

ČSN  03 8205 Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

ČSN  03 8551  Ochrana proti korozi. Žárově stříkané povlaky zinkové a hliníkové. Označování, technické  požadavky a metody zkoušek.

ČSN  05 0005  Chyby svarových spojov. Základné pojmy.

ČSN  13 0020  Potrubí. Technické předpisy.

ČSN  65 0201  Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN  67 3085  Stanovení přilnavosti nátěrů mřížkovou metodou

ČSN  67 3090  Stanovení odolnosti nátěrů v atmosférických podmínkách

ČSN  73 0090  Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 75  5115 Studny místního zásobování pitnou vodou

ČSN 83 0916  Ochrana vody před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

ČSN 83 0917  Ochrana vody před ropnými látkami.. Kanalizace a čistění zaolejovaných vod

 

Další souvisící normy

ČSN 01 5020 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků ultrazvukem. Názvosloví  ČSN 01 8012  Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 03 8375  Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN 13 0010  Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní stupně

ČSN 13 0015  Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0108  Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 0900 Uložení potrubí na potrubních mostech.

ČSN 16 0110 Ocelové sudy.

 

Federální úřad pro normalizaci a měrení
32682


Strana 2

ON 16 0293 Konve na petrolej a olej

ČSN  16 2803 Ocelové kanystre. Technické předpisy

ČSN  25 7513 Stacionárne odmerné nádrže. Technické požiadavky a skúšanie

ČSN 26 9355  Nádržkové kontejnery ISO řady 1 pro tekutiny a plyny. Typy, základní parametry. Technické  požadavky a zkoušení

ČSN 35 6884  Zkoušení materiálu a výrobků ultrazvukem. Ultrazvukové sondy

ČSN 35 6885  Zkoušení materiálů a výrobků ultrazvukem. Kontrolní měrka K 1

ČSN 65 0202  Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice

ČSN 73 0081  Ochrany proti korozi ve stavebnictví. Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1205  Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 1209  Vodostavebny betón

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6505  Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN  75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek  silničními vozidly

ČSN 77 0001  Názvosloví obalové techniky. Zkoušení obalových prostředků a balení

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

Zákon SNR  č. 135/1974 Zb., o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení zákona SNR č. 52/ 1982 Zb.

Vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod

Vyhláška MLVH SSR č. 23/1977 Sb., o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd

Nařízení vlády SSR č. 46/1978 Sb., o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově

Nařízení vlády SSR č..52/1981 Sb., kterým se mění nařízení vlády SSR č. 46/1978 Sb., o chráněné oblasti  přirozené akumulace vod na Žitném ostrově

Nařízení vlády SSR č. 13/1987 Sb., o některých chráněných oblastech přirozené akumulace vod

Směrnice MZ ČSR - hl. hygienika ČSR č. 51/1979 - o základních hygienických zásadách pro stanovení,  vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou  vodou a pro zřizování vodárenských nádrží - hygienické předpisy svazek 44/1979, reg. v částce 20/1979 Sb.

Úprava MZ SSR - hl. hygienika SSR č. 17/1979 Vest. MZ SSR., o základných hygienických zásadách pre  zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie  pitnou a užitkovou vodou a pre zariadenia vodárenských nádrží, reg. v částce 25/1979 Sb.

Vyhláška MZv č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  (ADR).

Vyhláška ČÚBP  č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  a technických zařízení

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických  zařízení

Směrnice FMD pro technické prohlídky a čištění skladovacích nádrží ropných produktů, FMD ČSD 6/85 - PMR.

Vyhláška SKVTRI č. 43/1989 Sb., o projektové přípravě staveb

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 83 0915 „Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými  látkami a jejich skladování" ze dne 20. 8. 1979.


Strana 3

Změna proti předchozí normě

V ČSN 73 3415 byly ponechány pouze články, které vyjadřují požadavky ve vztahu k ochraně vody před  ropnými látkami; články uvádějící požadavky na konstrukce skladů a nádrží, které nejsou v přímé vazbě  pouze na ochranu vody, jsou převedeny do ČSN 65 0201. Do normy jsou zahrnuty zkušenosti z výstavby  a provozu skladů ropných látek z hlediska prevence proti únikům od r. 1981 a zejména na šetření příčin  větších havarijních úniků.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: GE/znečištění vody, JMG/ropa, JN/JO/ropné výrobky, QR/skladování,  QSC.V/nádrže, NIO.B/nádrže na tekutiny, NLC/potrubí, ABL/technické podmínky, BNT.H/ zkoušky netěsnosti, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt Praha, IČO 45274576, normalizační středisko (znění normy); Ministerstvo životního  prostředí ČR - Ing. Jaroslav Růžička (znění příloh)

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Alena Hofmanová


Strana 4

1 Předmět  normy

 

Tato norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami  z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod1).

 

Norma neplatí pro:

a) ropné látky v pohyblivých strojích,

b) pro přepravní zařízení na ropné látky (silniční cisternová vozidla, železniční nádržkové vozy, vozidla  s kontejnery a s jinými obaly, samostatné kontejnery na překladištích apod.), pokud nejsou součástí  skladů, a pro doplnění letadel pohonnými hmotami,

c) pro dálkovody (viz ČSN 83 0916),

d) pro lodní přepravu ropných látek,

e) pro těžbu ropy.

 -- Vynechaný text --