ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 627.4/.5

Září 1993

EKOLOGIZACE ÚPRAV VODNÍCH TOKŮ

ČSN 75 2101


 

 

 

Ekologisation of watercourse regulation

Ekologisation ïaménagement des cours ïeau

Ökologisation der Gewässerregulierung

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

2

3

Všeobecně

3

4

Podklady pro návrh úpravy toku

3

5

Přípravné a průzkumné práce

4

6

Zásady řešení

4

7

Odolnost koryta a opevnění

6

8

Ochranné hráze

7

9

Vegetační doprovod

7

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů

ČSN 73 6512 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní toky

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3469 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Stavební část  ČSN 72 2518 Kamenné měřické značky, staničníky, hraničníky, směrové a zábradelní kameny  ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Jezy

ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

ČSN 75 7221 Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod

 

ãFederální úřad pro normalizaci a měření
32204


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN V 1966 1 Teil 2: 1991 Richtlinien für Wasserbauwerke; Sohlenbauwerke, Abstürze, Absturztreppen, Sohlenrampen, Sohlengleiten, Stützschwellen, Grundschwellen, Sohlenschwellen (Směrnice pro vodní stavby; stavby pro  stabilizaci dna, stupně, kaskády, skluzy, prahy)

DIN 19663:1985 Wildbachverbauung; Begriffe, Planung und Bau (Hrazení bystřin; pojmy , projekce a stavba)

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: RCM.R/vodní cesty, EJJ.GG/řeky, ENQ/ekologie, GB/GL/inženýrství prostředí

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Aquatis, a. s., Brno, IČO 46347526, Doc. Ing. Karel Marhoun, CSc.

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Ludmila Kratochvílová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro úpravy přirozených i umělých vodních toků s povodím větším než 5 km2 a pro jejich revitalizace.

 -- Vynechaný text --